images2462703 BVL a 14

Hà Tĩnh thời kỳ đầu Toàn quốc kháng chiến

 •   04/12/2023 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 657
 •   Phản hồi: 0
Đáp lại lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay đêm 19 rạng ngày 20-12-1946, cùng với quân dân cả nước, quân dân Hà Tĩnh đã đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"2.
Nâng cao hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với chính quyền địa phương của tỉnh Hà Tĩnh - Kết quả qua chuyến đi nghiên cứu thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung huyện Kim Bôi, Tỉnh Hoà Bình (năm học 2022 - 2023)

Nâng cao hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với chính quyền địa phương của tỉnh Hà Tĩnh - Kết quả qua chuyến đi nghiên cứu thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung huyện Kim Bôi, Tỉnh Hoà Bình (năm học 2022 - 2023)

 •   26/04/2023 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 1978
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo nội dung học tập của lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung huyện Kim Bôi (năm học 2022 - 2023), trường Chính trị tỉnh Hoà Bình tổ chức cho lớp đi nghiên cứu thực tế với nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội và và việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với chính quyền địa phương của tỉnh Hà Tĩnh; nghiên cứu việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình; tìm hiểu một số di tích lịch sử tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Một số giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giám nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Một số giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giám nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   07/03/2023 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 3422
 •   Phản hồi: 0
Phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc “xóa đói giảm nghèo”, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động góp phần tích cực giúp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản- Cương lĩnh đầu tiên của Chủ nghĩa Mác

Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản- Cương lĩnh đầu tiên của Chủ nghĩa Mác

 •   23/02/2023 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 10885
 •   Phản hồi: 0
Đã 175 năm kể từ khi ra đời cho đến nay, thế giới đã có nhiều biến đổi, nhưng những giá trị, sức sống và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn vẫn tiếp tục được khẳng định. Tác phẩm vẫn là cơ sở khoa học, là phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề cơ bản của thời đại; là kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa./.
Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

 •   02/02/2023 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 2485
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều nhận thấy rõ sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản và vai trò của Đảng đối với cách mạng. Thực tế 93 năm qua đã chứng minh rằng: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng Việt Nam không thể giành được những thắng lợi to lớn, vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử!
Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Điểm sáng trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước của dân tộc

Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Điểm sáng trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước của dân tộc

 •   16/12/2022 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 2222
 •   Phản hồi: 0
Chiến thắng Tây Bắc 1952 đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Đây là một trong những chiến công oanh liệt, có ý nghĩa chiến lược, làm chuyển biến cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho quân và dân ta, tạo thế và lực mới tiến tới giành thắng lợi cuối cùng trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954.
Phát huy chuẩn mực đạo đức của đội ngũ công chức cấp xã, góp phần hoàn thiện nền hành chính của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Phát huy chuẩn mực đạo đức của đội ngũ công chức cấp xã, góp phần hoàn thiện nền hành chính của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

 •   07/12/2022 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 2114
 •   Phản hồi: 0
Hoàn thiện phẩm chất người cán bộ, công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng là việc làm thường xuyên, liên tục của Đảng và Nhà nước V.I. Lê-nin viết: “Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào” .
Trường Chính trị Trần Phú tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong dạy - học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Trường Chính trị Trần Phú tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong dạy - học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

 •   24/11/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0
Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức rõ điều đó, Trường Chính trị Trần Phú sớm triển khai thực hiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy – học tại nhà trường.
Phát huy những giá trị tốt đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Phát huy những giá trị tốt đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

 •   18/11/2022 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 2375
 •   Phản hồi: 0
Đoàn kết dân tộc là một giá trị thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tiềm tàng, là nguồn lực nội sinh xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, là yếu tố gắn kết tạo tính cộng đồng cao chuyển hóa thành tinh thần đoàn kết toàn dân và ý thức độc lập dân tộc hun đúc nên lòng yêu nước nồng nàn.
Những chỉ dẫn trong cách mạng tháng Mười Nga được Hồ Chí Minh vận dụng vào Cách mạng Việt Nam

Những chỉ dẫn trong cách mạng tháng Mười Nga được Hồ Chí Minh vận dụng vào Cách mạng Việt Nam

 •   06/11/2022 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 974
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc, phát triển đất nước. Hướng về Lênin và đất nước Xô viết, quê hương của Cách mạng Tháng Mười, cuối năm 1923, đầu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc bí mật đến Liên Xô để học tập nghiên cứu về Lênin và cuộc cách mạng đã biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực.
Phát huy vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế

Phát huy vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế

 •   17/10/2022 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 2438
 •   Phản hồi: 0
Ra đời và trưởng thành cùng phong trào phụ nữ cả nước, phụ nữ Hà Tĩnh luôn giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước, của Hội cấp trên, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của từng thời kỳ, các thế hệ phụ nữ Hà Tĩnh đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào sự nghiệp cách mạng, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   13/10/2022 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 2182
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc và nhân loại, Người suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, sức sống trường tồn với những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Và những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho các thế hệ hôm nay để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo.
Giải phóng Thủ đô Hà Nội - Mốc son lịch sử, sức mạnh hôm nay

Giải phóng Thủ đô Hà Nội - Mốc son lịch sử, sức mạnh hôm nay

 •   10/10/2022 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 5509
 •   Phản hồi: 0
Đối với sự nghiệp kháng chiến của quân và dân ta, ngày giải phóng Thủ đô có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là sự kiện đánh dấu thời khắc thủ đô vừa giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân Pháp vừa đánh dấu kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm với một lực lượng cách mạng giờ đây đã lớn mạnh. 68 năm trôi qua nhưng ngày giải phóng Thủ đô vẫn luôn là mốc son trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.
Sáng mãi ngọn lửa thiêng Xô viết Nghệ -Tĩnh

Sáng mãi ngọn lửa thiêng Xô viết Nghệ -Tĩnh

 •   12/09/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 1882
 •   Phản hồi: 0
Xô viết Nghệ - Tĩnh là Cuộc đấu tranh vĩ đại đầu tiên của quần chúng công - nông từ khi có Đảng lãnh đạo với khí thế ngút trời, trào dâng thác lũ, đã khẳng định giá trị của tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh quần chúng Nhân dân làm nên lịch sử. Tiếng trống Xô viết năm 1930 đã mang khát vọng độc lập, tự do của những người dân bị áp bức, là ngọn lửa thiêng thắp sáng, tiếp bước mở đường cho những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam sau này.
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

 •   24/08/2022 05:54:00 AM
 •   Đã xem: 1155
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á.
Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

 •   16/05/2022 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 1502
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Đây là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ số và kết hợp, hội tụ nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Kinh nghiệm của những lần chuyển đổi công nghệ trước đây cho thấy, những nước đi đầu trong ứng dụng và phát triển công nghệ mới sẽ luôn là những nước thịnh vượng, phát triển nhất.
Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

 •   28/04/2022 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 17930
 •   Phản hồi: 0
Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị chung của các dân tộc. Ngày nay, quyền con người, quyền công dân được xem là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế và bản sắc văn hóa. Về lý luận cũng như thực tế, nhân quyền hay quyền cơ bản của con người, công dân là những quyền không thể thiếu để cá nhân có thể tồn tại và phát triển bình thường với tư cách là một thành viên của cộng đồng xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
Quan điểm của Lê Nin về công tác cán bộ vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

Quan điểm của Lê Nin về công tác cán bộ vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

 •   26/04/2022 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 2818
 •   Phản hồi: 0
Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết Macxit, là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản. Trong quá trình lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Mười, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917), Người luôn coi trọng công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có có uy tín và kinh nghiệm của Đảng.
Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân chủ ở cơ sở

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân chủ ở cơ sở

 •   19/04/2022 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 2022
 •   Phản hồi: 0
Dân chủ là mục tiêu và động lực của phát triển xã hội, thực hành dân chủ là chìa khoá vạn năng của sự phát triển. Dân chủ là giải pháp hữu hiệu để tạo nên sự nhất trí căn bản về lợi ích của các thành phần kinh tế, các giai tầng và các cộng đồng dân tộc trong xã hội nước ta. Sự nhất trí đó tổng hợp thành sức mạnh của dân tộc, tạo nên nội lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua tất cả khó khăn, thử thách.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập44
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm39
 • Hôm nay7,810
 • Tháng hiện tại198,773
 • Tổng lượt truy cập7,424,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây