Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 13/10/2022 04:21
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc và nhân loại, Người suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, sức sống trường tồn với những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Và những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho các thế hệ hôm nay để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo.
Là chi bộ lãnh đạo khoa chuyên môn trực tiếp giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú, Chi bộ Khoa lý luận cơ sở đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị một cách chủ động, khoa học, phù hợp với điều kiện đặc thù, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, có phân công nhiệm vụ cụ thể góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thực hiện thắng lợi nghị quyết các nhiệm kỳ của chi bộ.


Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Ngay từ đầu mỗi năm, thực hiện kế hoạch của cấp ủy đảng các cấp, Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Thông qua đó, đánh giá, góp ý để đảng viên hoàn thiện bản cam kết. Chi bộ luôn đảm bảo 3 nội dung: học tập Bác - làm theo Bác - nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó đến nay chi bộ đã tổ chức được 12 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo khoa chuyên môn tổ chức hội thảo khoa học “Quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vào giảng dạy phần học những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”, “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hành dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”. Thông qua các buổi sinh hoạt, hội thảo, tọa đàm, đội ngũ đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó nâng cao ý chí, trách nhiệm trong làm theo. Một số đảng viên đã gương mẫu, tận tụy thực hiện nhiều việc tốt để hỗ trợ đồng nghiệp, làm gương cho người thân và học viên tạo ra niềm tin, hiệu ứng tốt trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như trong cuộc sống. Trong quá trình thực hiện, thông qua các buổi sinh hoạt chính trị định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã nghiêm túc đánh giá, nhận xét đảng viên bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày; kịp thời nêu gương những cá nhân gương mẫu, những việc làm, những hành động tốt; đồng thời phê bình những cá nhân, những việc làm chưa tốt. Cuối năm có đánh giá việc thực hiện cam kết của đảng viên. Chi bộ cũng chỉ đạo lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các bài giảng, bài viết của mình. Nhiều giảng viên đã có nhiều nội dung bài giảng, bài viết vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều bài viết đăng thông tin lý luận của trường, các báo trong tỉnh và trong nước qua đó góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Khoa Lý Luận cơ sở tổ chức hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hành dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”
Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã xuất hiện nhiều điển hình, cá nhân tiêu biểu của Chi bộ về giảng dạy, tham gia viết bài hội thảo, nghiên cứu khoa học,… đã góp phần xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, mục tiêu Nhà trường. Chi bộ có 01 đồng chí đạt giải nhất báo cáo viên do Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức và giải nhì báo cáo viên cấp tỉnh, 01 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc, 02 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc cấp trường. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ đã có 01 đồng chí được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương và tặng giấy khen, 04 đồng chí được Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú tuyên dương và tặng giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Khoa Lý Luận cơ sở tổ chức hội thảo khoa học“Quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vào giảng dạy phần học những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,  còn một số hạn chế như: So với yêu cầu đặt ra trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa như kỳ vọng: hiệu quả “làm theo” chưa rõ nét, một số đảng viên chưa có nhiều chuyển biến trong hành động, chưa xây dựng được gương điển hình tiêu biểu; ý thức, trách nhiệm của một số đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ chưa cao, còn có đảng viên vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chi bộ chưa dành nhiều thời gian để đánh giá, rút kinh nghiệm để việc học tập và làm theo Bác trở nên hiệu quả hơn…
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở hiệu quả, đi vào chiều sâu cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên để tập trung khắc phục, giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng cuối năm.      
Thứ ba, chi bộ xác định rõ những nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm theo nội dung đã được đề ra đầu năm để chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện việc học tập, làm theo Bác, tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm khoa học, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề sát thực, hiệu quả. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo đảng viên trong khoa nghiên cứu sâu về nội dung cần học tập, làm theo của từng năm gắn với nội dung các bài giảng, nghiên cứu khoa học, tăng cường viết bài đăng trên thông tin lý luận thực tiễn nhà trường, các báo và tạp chí trung ương, địa phương nhằm lan tỏa tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác.
Thứ tư, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Đề cao vai trò, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, khoa chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong mọi công việc, tự soi, tự sửa, cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để học viên, Nhân dân noi theo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, như Bác Hồ đã từng dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh” để xứng đáng với trách nhiệm là giảng viên, đảng viên Trường Đảng tỉnh.
Thứ năm, nhà trường tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định trong nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.
Thứ sáu, cấp ủy các cấp đặc biệt Đảng ủy Nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo Bác, đặc biệt tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và kế hoạch học tập làm theo của cá nhân, việc tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm trong học tập, làm theo và nêu gương; biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến, những cá nhân và tập thể sáng tạo, hiệu quả; nhắc nhở, phê bình những cá nhân, tập thể chưa tốt để việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dụng Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức./.

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Thảo Linh - GV Khoa Lý luận cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay7,273
  • Tháng hiện tại198,236
  • Tổng lượt truy cập7,424,023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây