Phát huy vai trò của cán bộ, công chức cấp cơ sở trong việc bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ năm - 02/12/2021 22:21
Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở là chốt chặn quan trọng, phải được xem là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị của từng cán bộ, đảng viên.
dttt

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là hoạt động xuyên suốt, đảm bảo cho năng lực lãnh đạo, vị thế của một đảng cầm quyền. Đảng ta chỉ rõ: “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”[1]. Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở là chốt chặn quan trọng, phải được xem là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị của từng cán bộ, đảng viên.
Khi nói về tính xảo quyệt và tinh vi của các thế lực thù địch, V.I. Lênin đã nhắc nhở: “bổn phận của chúng ta, nếu chúng ta vẫn muốn còn là những người xã hội chủ nghĩa, là phải đi sâu, đi sát hơn vào quần chúng thật sự: đấy là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và toàn bộ nội dung cuộc đấu tranh đó”[2]. Cán bộ, công chức cấp cơ sở là đội ngũ hoạt động tại hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội với nhân dân, là lực lượng trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện mọi chủ trương, đường lối, pháp luật, chính sách với nhân dân, gắn bó với phong trào của quần chúng nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để giải thích, vận động thực hiện cho hiệu quả, vừa thực thi quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành ở địa phương.
 
dang 20200319120535pm 20200426034255pm

Tăng cường sức mạnh Khối Đại đoàn kết toàn dân 
 
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, hệ thống chính trị cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trên một số nội dung: Cán bộ cơ sở đã được quán triệt sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn tại địa bàn cơ sở và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá chính quyền, tung tin sai sự thật về hoạt động của chính của hệ thống chính trị cơ sở, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, danh dự của của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, chống các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong quan điểm về văn hóa, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ở những vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa đội ngũ cán bộ cơ sở đã bám sát địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về chủ trương, đường lối, pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vừa đập tan âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ nội bộ, kích động, lôi kéo, mua chuộc những tổ chức, cá nhân có quan điểm đi ngược với lợi ích của đông đảo cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương. Phát huy vai trò, lợi thế của tổ chức, đơn vị, vị trí việc làm… hệ thống chính trị kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề phát sinh, mâu thuẫn, bức xúc trong đời sống nhân dân, qua đó tháo gỡ những “điểm nóng”, nhất là qua thời điểm dịch bệnh Covid – 19 và qua đó vận động, tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tận dụng tối đa nền tảng số như Zalo, Facebook, Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Meeting và nền tảng Emeeting.vn... với các hình thức trực quan, sinh động, dễ nhớ, dễ thuộc, với những câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa, có giá trị tích cực và phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa địa phương đảm bảo nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuyên truyền, vận động đến tận thôn, tổ dân phố. Cán bộ, công chức cấp cơ sở đi trước, làm đầu trong thực hiện các phong trào tại cơ sở như: xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị, nêu gương về lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

16024853595372


Tuy nhiên, mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, được che phủ một cách tinh vi dưới nhiều hình thức, bằng nhiều thủ đoạn, các hoạt động "chống phá" có khi lẩn khuất, lúc công khai, trắng trợn, diễn ra vào thời điểm nhạy cảm nhất là các sự kiện chính trị, các sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước… Với một thế trận nhiều tầng, nhiều lớp, có kịch bản rõ ràng theo kiểu mưa dầm thấm lâu, góp gió thành bão, tung tin, bài xấu độc, âm mưu tạo dựng những nhận thức sai lệch, hoài nghi, hoang mang, dao động, thúc đẩy sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã được các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị sử dụng triệt để. Bởi vậy, một bộ phận cán bộ, công chức cấp cơ sở với trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về quốc phòng, an ninh, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội… còn chưa theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn. Một bộ phận cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa ý thức được trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng của Đảng nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiếu kỷ cương trong phát ngôn, thực hiện tốt nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ, thậm chí có lúc bị “cuốn vào” các cuộc tranh luận trên các trang mạng xã hội gây mất an ninh trật tự, phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp và danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Có những địa phương, đơn vị cơ sở còn để cán bộ, công chức cấp không gương mẫu trong lối sống, thiếu tu dưỡng đạo đức, phong cách… nên đã làm xói mòn niềm tin với Đảng, Nhà nước, suy giảm sự đồng thuận của quần chúng nhân dân với công cuộc bảo vệ Đảng, đấu tranh với các thế lực thù địch.

132712468801464778 anh 1


Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp cơ sở, là chốt chặn quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần có những biện pháp thiết thực, cụ thể góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cần thực hiện một số nôi dung:
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức cấp cơ sở về: lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý, hiểu biết quốc phòng, an ninh, kỹ năng làm việc, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lãnh đạo. Cán bộ, công chức cấp cơ sở ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người XHCN. Vận dụng những hiểu biết hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với hoạt động thực tiễn tại đơn vị cơ sở, đặc thù từng địa bàn.
- Xây dựng quy chế, quy định về trách nhiệm, nhất là cán bộ lãnh đạo cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xem đây là tiêu chí đánh giá năng lực, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, luân chuyển. Thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến, khuyến khích và bảo vệ cán bộ cơ sở năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, siết chặt kỷ cương của Đảng, kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh việc cán bộ, công chức cấp cơ sở sử dụng và tham gia tương tác với các trang thông tin, báo chính thống của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, cơ quan đơn vị.

z2988681301446 e6ac37af86ccd3864e481f4b8ec6af73

Lãnh đạo huyện Vũ Quang và Nhân dân thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh và bàn hướng xây dựng, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh
- Tập trung phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, phát triển kinh tế phải đi liền với xây dựng văn hóa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân, xây dựng thế trận lòng dân. Lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, cơ bản, phổ biến và vừa sức đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là những nội dung gắn bó trực tiếp đến quyền, lợi ích và hoạt động hàng ngày của nhân dân địa phương.


- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xây dựng các cơ chế lãnh đạo, quản lý, dự báo, định hướng cho hệ thống chính trị cấp xã, nhất là cán bộ chủ chốt đi vào nề nếp, tạo sức mạnh bền vững. Nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Bí thư cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm kịp thời xử lý, ngăn chặn khi trên địa bàn hoặc cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách có tài liệu nội dung xấu được phát tán hoặc có những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phát ngôn hoặc làm trái đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, Nhà nước, để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc từ tổ liên gia, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cấp xã để phát huy sức mạnh tập thể, thuyết phục và trung lập các cá nhân, tổ chức còn do dự, giao động, “tránh hết sức để họ ra ngoài Mặt trận, vì như thế là đẩy họ rơi vào tay bọn phản động, là tăng thêm lực lượng cho chúng”[3]
 
z2988678962824 e0b8eb12fe3d57ee0eb185c624c915f0
Cán bộ, đảng viên xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh tuyên truyền thực hiện pháp luật trong khu dân cư góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
- Từng địa phương, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hoá hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tôn vinh văn hóa truyền thống quê hương, danh nhân, nhân rộng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống ước nhớ nguồn”, “Lá lành dùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng đầu, đỡ cuối”… Những cử chỉ đẹp, lối sống đẹp, lòng nhân ái, trung thực, thẳng thắn, nhân ái, bao dung độ lượng, mình vì mọi người, mọi người vì mình theo phong tục, lẽ sống truyền thống quý báu của dân tộc ngày càng lan tỏa trở thành ý thức tự giác trong xã hội. Hệ thống chính trị cấp xã xây dựng kế hoạch tác chiến cụ thể, khoa học trong đó tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành và sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của nhân dân, đảm bảo tính hiệu quả, chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, nguyên tắc “vừa xây”, “vừa chống”.
“Chúng ta không coi thường những đốm lửa nhỏ, những đốm lửa nhỏ nếu gặp nắng nóng và gió lớn, dễ bốc cháy cả cánh đồng, cả cánh rừng…”[4], hơn ai hết đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là chốt chặn quan trọng và hữu hiệu, dập tắt ngay “những đốm lửa nhỏ” là các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời thổi bùng những ngọn lửa lớn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đốt cháy các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.
 
 
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, HN, 2021, tr.96-97
[2] V.I.Lênin, toàn tập, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1976, tập 30, tr.229.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.138.
[4] Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 19/5/2018 tại Hà Nội,

Tác giả: Th.S Hồ Thanh -Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay7,991
  • Tháng hiện tại198,954
  • Tổng lượt truy cập7,424,741
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây