Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Thứ năm - 11/03/2021 05:15
Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, Đảng và Bác Hồ đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN. Chính Người đã lựa chọn thanh niên là đối tượng đầu tiên để tổ chức mở lớp huấn luyện chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền bá đường lối cách mạng vô sản.
Từ khi Đảng ta ra đời đến nay đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả. Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng được hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống cho ĐVTN không ngừng được tăng cường và đổi mới. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để ĐVTN rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Trước lúc đi xa Người dặn lại trong Di chúc: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng XHCN vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
8

Kế thừa truyền thống dân tộc, hầu hết thanh niên ngày nay tin tưởng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, đặc biệt là các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Hà Tĩnh sắt son niềm tin với Đảng”... Tổ chức Đoàn đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả rõ nét; góp phần nâng cao chất lượng thế hệ trẻ, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
Những năm qua công tác giáo dục cho ĐVTN về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, coi trọng tự tu dưỡng, tự rèn luyện trong ĐVTN và lực lượng đảng viên trẻ; triển khai sâu rộng, hiệu quả 6 bài học lý luận chính trị trong cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 và Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 33 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn được quan tâm, chú trọng, đạt kết quả cao.
Công tác giáo dục truyền thống gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Đoàn được tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thu hút đông đảo TTVTTN hưởng ứng tham gia. Toàn tỉnh tổ chức 332 hoạt động và đăng tải hơn 2.000 tin bài, hình ảnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng gắn với sinh hoạt truyền thống, thăm địa chỉ đỏ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tri ân gia đình liệt sỹ, thương binh, cựu TNXP, người có công với cách mạng; tổ chức 03 đợt học tập, 598 hội nghị bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp cho hơn 85.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị năm 2020. Xây dựng  được 2.523 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác gắn với chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức 72 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 người dân, đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 10 CLB lý luận trẻ cấp huyện (1)
Tuy nhiên, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN còn nhiều hạn chế. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục ĐVTN. Việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục ĐVTN chưa kịp thời và hiệu quả. Một bộ phận thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, suy thoái đạo đức, lối sống, lười lao động, dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, vi phạm pháp luật,tham gia tệ nạn xã hội… Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu.
Để nâng cao hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN, thời gian tới tổ chức Đoàn các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật cho thế hệ trẻ. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tập hợp, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tiếp bước cha anh, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Nhân dân giao phó. Định hướng, giáo dục tuổi trẻ giữ vững bản lĩnh, kiên định niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trước những biểu hiện tiêu cực và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.
Thứ hai,  tổ chức Đoàn các cấp phải chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng của thanh niên, để động viên khuyến khích, nhận biết những nhận thức lệch lạc để kịp thời uốn nắn. Tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ.
Thứ ba, đổi mới việc tổ chức các hoạt động của Đoàn, tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn - Hội - Đội theo hướng đồng hành, chăm lo cho thanh niên để phát huy thanh niên. Nội dung các hoạt động của Đoàn phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, định hướng của Đoàn cấp trên. Hình thức tổ chức, triển khai thực hiện phải linh hoạt, sáng tạo và hấp dẫn để thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội.
Thứ tư, xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách cho thanh thiếu niên. Để định hướng thanh thiếu niên đến các giá trị tốt đẹp. Tổ chức Đoàn các cấp cần tổ chức cho thanh thiếu niên học tập, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức “Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh  thiếu niên, thực hiện tốt nội dung “5 xây” “5 chống” và 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với việc xác định những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.
19

Thứ năm, xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động“Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú; tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho hệ thống chính trị của tỉnh.
Việc tăng cường giáo dục lý lưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là yêu cầu cấp thiết, góp phần hình thành lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020

Tác giả: ThS Nguyễn Thị Lam - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay6,260
  • Tháng hiện tại250,853
  • Tổng lượt truy cập6,720,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây