Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hơn 90 năm qua

Chủ nhật - 24/01/2021 11:01
Để Nhân dân tin Đảng, hết lòng ủng hộ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành những cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác lập trong thực tiễn đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, được nhân dân tin tưởng và thừa nhận. Hiến pháp 2013 đã khẳng định:Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh”; “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”(1). Quán triệt quan điểm đó, Đảng ta khẳng định: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Cơ sở quyết định nhất của mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là lợi ích của nhân dân trong tương quan lợi ích giai cấp - dân tộc. Người coi lợi ích dân tộc là mục tiêu chung của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội và là lợi ích của Đảng. Người tiếp tục khẳng định: “Đảng không phải chỉ đại biểu lợi ích của đảng viên, mà đại biểu lợi ích của toàn giai cấp công nhân, toàn thể dân tộc và loài người... Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và loài người, Đảng không có mục đích gì khác”(2).
unnamed 1

 Từ những quan điểm lý luận cốt lõi đó, Đảng ta đã xây dựng thành công mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân tạo nên những thành tựu to lớn: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng đấu tranh dành chính quyền, Nhân dân ta đã hoàn toàn tin tưởng ở đường lối của Đảng, tin vào phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, tin vào tương lai tươi sáng khi đất nước được độc lập, thống nhất. Niềm tin ấy được xây đắp từ mối quan hệ bền chặt, gắn bó mật thiết, máu thịt giữa nhân dân với Đảng. Đảng đấu tranh cho hạnh phúc của Nhân dân, độc lập, tự do của Tổ quốc, nhân dân đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng Đảng. Kết quả chúng ta đã giành thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8/1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975 và công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện hòa bình, Đảng ta tập trung giải quyết những lợi ích thiết thực của người dân như quyền tự do, dân chủ, các vấn đề dân sinh, dân trí. Niềm tin của Nhân dân với Đảng thể hiện trên nhiều phương diện: sự quan tâm, hưởng ứng tích cực thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; tham gia góp ý vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đóng góp ý kiến phê bình tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; tham gia bồi dưỡng kết nạp quần chúng vào Đảng… Hệ thống chính sách về người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, y tế cho người dân được quan tâm, cải thiện rõ nét. Tốc độ tăng trưởng bình quân 6,8%/ năm. GDP bình quân đầu người  2.750 USD/người. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều giảm dưới 3%. Chương trình xây dựng nông thôn mới có khoảng 63% xã đạt chuẩn, đô thị hóa gần 40%. Chất lượng dịch vụ y tế được nâng lên đạt 9 bác sỹ, 28 giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%. Chất lượng giáo dục đào tạo và dạy nghề, tuổi thọ của người dân ngày càng được nâng lên(3). Quyền làm chủ của Nhân dân được tôn trọng và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.
Tuy nhiên, việc quán triệt quan điểm của Đảng về tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân vẫn còn hiện tượng như: một số cấp ủy, chính quyền chưa chú trọng huy động được đông đảo người dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Một số cán bộ, đảng viên vẫn có biểu hiện xa dân, xâm phạm lợi ích của nhân dân.
Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi tổ chức Đảng các cấp thực hiện tốt một số giải pháp sau: 
Tiếp tục ban hành các chủ trương, đường lối, cơ chế để phát huy được vai trò làm chủ của người dân, coi trọng lợi ích của Nhân dân; tổ chức thành công một xã hội dân chủ thực sự.
            Thường xuyên nêu cao tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”. Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng”(4), thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương.
Xây dựng cơ chế hiệu qủa tự kiểm soát quyền lực, đặc biệt là tính công khai, minh bạch về thông tin, một trong những phương thức tốt nhất để thúc đẩy mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân chủ động tham gia vào công việc giám sát và đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và cán bộ. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, bức xúc của nhân dân.
Mỗi cán bộ, đảng viên luôn tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn…
Đổi mới nội dung phương thức tuyên tuyền vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, biểu dương các mô hình, điển hình về công tác dân vận.
unnamed

Để Nhân dân tin Đảng, hết lòng ủng hộ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc bất hủ: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”./.
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 330)
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tậpSđd, t. 6, tr. 290 – 291
(3)Số 555/BC – CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 – 2020. Dự kiến kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021 – 2025”
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 213

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lam - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay6,762
  • Tháng hiện tại135,910
  • Tổng lượt truy cập7,361,697
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây