Chuẩn bị tốt nhân sự cấp uỷ - Nhân tổ đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Thứ ba - 24/03/2020 04:14
 Đinh Quốc Thị - TUV, Hiệu trưởng TCT Trần Phú

     Đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ cấp ủy Đảng nói riêng có vai trò quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, là nhân tố đảm bảo cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Do đó công tác cán bộ có vị trí then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
Các Mác đã chỉ rõ “Tư tưởng căn bản không thể thực hiện được cái gì hết. Muốn thực hiện được tư tưởng cần có những con người sử dụng lực lượng thực  tiễn”(1); Lê nin trong quá trình chỉ đạo cách mạng đã khảng định: Khi đường lối chính sách đã được xác định, phương hướng đã được thông qua thì nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải được đặt lên hàng đầu và trọng tâm của việc lãnh đạo phải chuyển từ việc soạn thảo các sắc lệnh sang việc lựa chọn con người và kiểm tra thực hiện.” Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dặn chúng ta “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta.”(2). Do đó, các cấp ủy đảng  trong quá trình chuẩn bị Đại Hội đảng cùng với  chuẩn bị tốt các văn kiện, phải hết sức quan tâm việc xây dựng nhân sự cấp ủy. Nhân sự cấp ủy được bắt đầu chuẩn bị từ một số nhiệm kỳ trước.  Để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp, trên tinh thần quán triệt Chỉ thi 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị, Ban Tổ chức TW đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có các văn bản hướng dẫn,  các cấp ủy phải  thực hiện đầy đủ,  trong đó cần chú ý một số nội dung sau:
 Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cấp ủy để nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, tránh chủ quan, hình thức.
          Thứ hai, quán triệt thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình về công tác nhân sự nhằm phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiến cử cán bộ cho đảng; cấp dưới tiến cử cán bộ cho cấp trên; tạo đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội và tạo tâm thế vững vàng, tự tin cho cán bộ khi  được Đảng giao nhiệm vụ.  Nguyên tắc, quy trình nhân sự có nhiều nội dung, nhưng một nội dung quan trọng là: Phải thực hiện tốt việc đánh giá, nhận xét cán bộ làm cơ sở cho rà soát bổ sung quy hoạch trước đại hội, cho việc giới thiệu nhân sự cấp ủy, xét duyệt nhân sự của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới và bầu cử cấp ủy tại Đại hội. Đánh giá, nhận xét cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để bố trí dúng cán bộ  nên phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công tâm khách quan, thể hiện trách nhiệm cao của tập thể cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy và mỗi đồng chí ủy viên Ban thường vụ, cấp ủy viên  đối với Đảng, với Dân. Việc “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ”(3). 
Thứ ba, chất lượng của cấp ủy được tạo nên bởi chất lương cấp ủy viên và sự bố trí hợp lý cơ cấu nhân sự. Do đó trong quá trình xây dựng nhân sự cũng như bầu cử cấp ủy tại Đại hội, phải đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn, đồng thời xử lý tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu. Việc xây dựng cơ cấu phải trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn “Vào đầu nhiệm kỳ nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu thì tiến hành bầu cử với số lương ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo đạt chỉ tiêu cơ cấu theo quy định”(4),“ không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng chất lượng cấp ủy” (5)
          Thứ tư, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân trong việc đánh giá, nhận xét cán bộ, giới thiệu nhân sự, xét duyệt nhân sự và trong bầu cử cấp ủy. Đối với cấp ủy đương nhiệm, khi  đánh giá nhận xét cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch, giới thiệu nhân sự trình cấp trên duyệt và trình ra Đại hội hoặc xét duyệt nhân sự cấp dưới  phải có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Dân, phải có tấm lòng trong sáng, công tâm, vô tư, khách quan, tôn trọng ý kiến nhân dân, của cấp dưới, của tập thể, thật sự vì phong trào của địa phương, đơn vị “Phải khéo dùng cán bộ” (6) tránh tình trạng “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao”( 7) để khi một đảng viên được bầu vào cấp cấp ủy là có khả năng trở thành thủ lĩnh chính trị của ngành, hoặc địa phương.
 Đối với cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, nhân sự phải thực sự là tai mắt của Đảng, là công bộc của Dân, chủ động thu thập đầy đủ thông tin, có bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao trong việc đề xuất phương án nhân sự, tránh nể nang, né tránh, thù oán riêng tư, tất cả phải vì Đảng, vì Dân nhằm đảm bảo cho việc xét người đặt việc chính xác.
Đối với đại biểu đại hội: Đại biểu đại hội là người có nhiệm vụ quan trọng thay mặt đảng viên quyết định nhiệm vụ chính trị cho địa phương, đơn vị cả một nhiệm kỳ; là người thay mặt đảng viên xem xét việc tiến cử nhân tài cho Đảng từ các tổ chức Đảng cấp dưới đến việc tiến cử nhân tài cho Đảng của cấp ủy cùng cấp do đó Đại biểu phải thật sự có bản lĩnh, có trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng quan sát, đánh giá thì mới biết việc, biết người, mới tham gia vào việc xét việc, đặt người chính xác.  
 Vì thế tại Đại hội đảng các cấp khi bầu Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên phải được chuẩn bị chu đáo, tránh nể nang, xem việc bầu Đại biểu đi dự Đại hội đảng cấp trên như  thực hiện chính sách ưu đãi hoặc quá cứng nhắc về mặt cơ cấu dẫn đến đoàn đại biểu đẹp về hình thức nhưng chất lượng không cao.
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bác Hồ đã nhắc nhở chúng ta, lúcdùng cán bộ phải tránh những chứng bệnh sau:
“1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài.
2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực.
3. Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình
không hợp với mình.
Vì những bệnh đó, kết quả những người kia đã làm bậy, mình cũng cứ bao dung,
che chở, bảo hộ, khiến cho chúng càng ngày càng hư hỏng. Đối với những người
chính trực thì bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cố nhiên là hỏng cả công việc
của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo. ”
       Người nói:“Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.”(8). Lời căn dặn của Bác mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho chúng ta tiến lên. Mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân chúng ta nỗ lực làm một việc gì đó góp phần cho Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công. Đấy không chỉ trách nhiệm mà còn là tấm lòng chúng ta đối với Bác, với Đảng, với Nhân dân./.

(1). C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, tập 2- Nxb CTQG, HN 1995, tr 81
(2). Sữa đổi lối làm việc - IV Vấn đề cán bộ. HCM  toàn tập, tập 5, tr 273
(3). Sữa đổi lối làm việc - IV Vấn đề cán bộ. HCM  toàn tập, tập 5, tr 278
(4),(5).Chỉ thi 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về đại hội đảng các cấp
tiến tới Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
(6),(7). Sữa đổi lối làm việc - IV Vấn đề cán bộ. HCM toàn tập, tập 5, tr 274
(8). Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. HCM toàn tập, tập 12, tr 491 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay7,870
  • Tháng hiện tại198,833
  • Tổng lượt truy cập7,424,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây