NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ CẤP XÃ - NHÂN TỐ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN THẮNG LỢI CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH HÀ TĨNH

Thứ ba - 24/03/2020 04:08
                                                   Đinh Quốc Thị
                                                      TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị
                                                    Trần Phú Hà Tĩnh 


          Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020 . Tình hình kinh tế - xã hội nông thôn Hà Tĩnh có những chuyển biến rõ nét.Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng NTM vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhiều chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thấp kém, nghành nghề chậm phát triển, đời sống vật chất ,tinh thần của  nông dân còn khó khăn, nhiều vấn đề bức xúc ở nông thôn chưa được giải quyết..; một số xã lúng túng trong việc xác định bước đi, cách làm, nhất là việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM.  Những tồn tại, khó khăn đó có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng căn bản và bao trùm, đó là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng ở phường, xã còn nhiều bất cập trước yêu cầu nhiệm vụ mới đang đặt ra. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khóa XVII đã chỉ rõ: "năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCS đảng chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện nền nếp sinh họat Đảng và chế độ thông tin, báo cáo ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn thiếu nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thiếu cán bộ quản lý, quản trị sản xuất kinh doanh...công tác đánh giá nhận xết cán bộ có nơi có lúc còn hình thức. Chính sách chế độ đối với cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cán bộ cấp cơ sở" . Một số TCCS Đảng việc xác định nhiệm vụ chính trị chưa quán triêt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của cấp trên và chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, tính chiến đấu thấp;  công tác chính trị tư tưởng thiếu thường xuyên và nhạy bén, chưa làm cho người dân hiểu những việc cần làm, phải làm, những thuận lợi, khó khăn của địa phương để từ đó đặt kế hoạch cho đúng, cá biệt có nơi còn quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, không giữ đúng kỷ cương, phép nước.
Mục tiêu xây dựng NTM được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: "đến năm 2015 toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt các tiêu chí NTM" .Việc thực hiện thành công chỉ tiêu này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để thực hiện được nhiệm vụ lớn lao đó, vấn đề có tính quyết định là phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS đảng, vì TCCS đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, với chức năng quan trọng là lãnh đạo chính trị đối với tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. TCCS đảng có vững mạnh mới quy tụ được sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng ở cấp xã không chỉ là vấn đề mang tính lý luận, mà đó là sự kế thừa và phát huy bài học quý báu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta . Đồng thời, là sự đáp ứng thiết thực yêu cầu của công cuộc xây dựng NTM đang được đặt ra hiện nay. Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và thực trạng về chất lượng TCCS đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
          Thư nhất, Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng được thể hiện trước hết ở khả năng xác định nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ấy, nội dung này sẽ chi phối toàn bộ các hoạt động ở cơ sở và sẽ là phương hướng cho việc thực hiện các giải pháp để phát triển mọi mặt ở cơ sở, là định hướng cho hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội. Xây dựng Nông thôn mới NTM là một chủ trường rất đúng đắn, hợp lòng dân, có ý nghĩa quan trọng, nhằm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, cải thiện sâu sắc mọi mặt đời sống của hơn 80% dân số Hà Tĩnh, là giải pháp tăng trưởng kinh tế bền vững, nền tảng của xoá đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, đưa Hà tĩnh sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển, chính vì vậy phải trở thành nhiệm vụ chính trị chủ yếu của mọi địa phương và phải được nhân dân toàn tỉnh quan tâm thực hiện, tuy vậy tại đại hội nhiệm kỳ 2011-2015 nhiều đảng bộ xã vẫn chưa đặt vấn đề đúng mức vấn đề xây dựng nông thôn mới. Để xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng NTM, trước hết cấp ủy Đảng các xã  phải quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những tiêu chí xây dựng NTM mà Đảng ,Nhà nước các cấp đã đề ra; nắm chắc đặc điểm tình hình, thế mạnh của địa phương, lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tổ chức thảo luận thật dân chủ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể để mỗi cán bộ, đảng viên và  người dân thấm nhuần mục đích, ý nghĩa và nội dung của chương trình xây dựng NTM, chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó xác định bước đi, cách làm phù hợp và tích cực tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ chính trị của một một xã, phường gồm nhiệm vụ của nhiệm kỳ được xác định tại Đại Hội đảng bộ cơ sở và nhiệm vụ cho từng năm, nhiệm vụ của từng năm phải trên cơ sở nhiệm vụ của nhiệm kỳ ,đồng thời phải từng bước bổ sung điều chỉnh  phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới  và tình hình thực tế của địa phương, đối với những xã mà tại Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua nội dung xây dựng NTM chưa được đề cập một cách đày đủ thì cấp ủy cần tổ chức nghiên cứu thật kỹ các văn bản và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lắng nghe ý kiến của nhân dân và thảo luận thật dân chủ để bổ sung vào nhiệm vụ hàng năm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công chỉ đạo chặt chẽ, trước hết là làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân, huy động cả hệ thống chính trị và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, với quan điểm “lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân”, xác định rõ nông dân nói riêng và dân cư nông thôn nói chung vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của quá trình xây dựng NTM.Từ đó khơi dậy ý thức vươn lên của họ với tinh thần tự lực cánh sinh là chính, biến chương trình xây dựng NTM thành  phong trào thi đua sâu rộng của cộng đồng nông thôn, của từng gia đình, thôn, xóm, xã, phường; đưa toàn thể cư dân nông thôn vào quá trình thảo luận, góp ý, tìm ra những cách làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quyết tâm tổ chúc thực hiện thắng lợi.
Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nhất là chất lượng đảng ủy, chi ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Chất lượng của đội ngũ cán bộ nói chung và của Đảng ủy, Chi ủy nói riêng được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến ba yếu tố chủ yếu: chất lượng của mỗi cán bộ công chức, số lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ công chức. Để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trước hết cần nâng cao chất lượng của mỗi cán bộ công chức. Đồng thời phải đảm bảo đủ số lượng và có cơ cấu hợp lý. Muốn vậy, trước hết cần quan tâm công tác xây dựng quy hoạch, vì đây là nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng  nhiện vụ trước mắt và cả lâu dài. Trên cơ sở quy hoạch, các cấp ủy, nhất là với những đảng bộ mà tại đại hội nhiệm kỳ 2011-2015 đã bố trí một số chức danh cán bộ nhưng chưa có trình độ chính trị và chuyên môn theo quy định, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kiến thức về quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế, khoa học, công nghệ, kỷ năng công tác, ...đảm bảo sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đồng thời phải đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn và quy trình đã được quy định, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo, kiên quyết không bố trí, bổ nhiệm cán bộ không đủ đức đủ tài, cơ hội chủ nghĩa. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về phẩm chất năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm giảm sút. Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá.Trên cơ sở triển khai thực hiện nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh cần xây dựng cơ chế, tuyển dụng, tiếp nhận và dành một số chỉ tiêu biên chế để tuyển chọn những sinh viên có trình độ chuyên môn đại học chính quy, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần gắn bó phục vụ quê hương về công tác ở cấp xã để tạo ra đội ngũ cán bộ gồm nhiều thế hệ bổ sung, kế tiếp nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
          Thứ ba, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng ở cơ sở ,nhất là sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; tăng cường giáo dục, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Sinh hoạt của tổ chức đảng ở cơ sở là hình thức hoạt động và lãnh đạo chủ yếu, là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu,quyết định sức sống và sự phát triển của TCCS đảng vì vậy cần phải đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Sinh hoạt của tổ chức đảng ở cơ sở gồm: sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt của đảng bộ và chi bộ, trong đó phải đặc biệt coi trọng sinh hoạt chi bộ vì đây là nơi trực tiếp triển khai công tác lãnh đạo của Đảng đến đảng viên, quần chúng, nơi giáo dục, quản lý, tổ chức công tác cho đảng viên, nơi thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng. Các chi bộ cần kết hợp hình thức sinh hoạt chính trị với sinh hoạt chuyên đề, để vừa tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức, cho cán bộ đảng viên vừa bồi dưỡng, cập nhật cho họ những kiến thức mới, nhất là những kiến thức có liên quan đến xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đó  phát huy tính tiền phong gương mẫu, tích cực vận động nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ đã đặt ra. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, ngoài việc đảm bảo nghiêm túc chế độ và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt là hết sức quan trọng. Đối với các tổ chức cơ sở đảng cấp xã của đảng bộ tỉnh Hà tĩnh, từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo trọng tâm của nội dung sinh hoạt là xây dựng NTM, nội dung phải được chuẩn bị  thiết thực, đi thẳng vào những vấn đề, đang đặt ra đối với từng xã, từng thôn xóm cần phải thực hiện, đồng thời cần có báo cáo tổng hợp ý kiến  góp ý, hiến kế của nhân dân với tổ chức đảng về những công việc của địa phương, thôn xóm cũng như góp ý cho cán bộ, đảng viên, về tác phong lề lối làm việc và phẩm chất đạo đức lối sống .
       Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh, thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng TCCS đảng trên cơ sở kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm hiện nay là lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng là trách nhiệm của toàn Đảng. Các cấp ủy cấp trên cơ sở mà trực tiếp là cấp huyện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở đối với mọi mặt công tác; các TCCS đảng phải nêu cao tinh thần chủ động, tự giác thực hiện tốt công tác tự kiểm tra giám sát, phải biết dựa vào dân để đánh giá đúng thực chất của phong trào, tránh tình trạng phô trương hình thức, đánh giá phong trào không đúng, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh nhưng đời sống nhân dân vẫn nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt thấp, thậm chí một số chủ trương của cấp trên không được triển khai kịp thời, chu đáo. Kinh nghiệm của nhiều cơ sở đảng cho thấy nếu biết tiếp thu sự góp ý, phê bình của nhân dân và hướng dẫn của cấp trên để tự phê bình nghiêm túc, tự đánh giá xếp loại chính xác và quyết tâm khắc phục khuyết điểm, xây dựng ý chí vươn lên thì ở đó phong trào sẽ mạnh lên, niềm tin của nhân dân với Đảng sẽ được tăng lên. 
          Những thành thành tích kết quả đã đạt được, cũng như những mặt còn yếu kém, ở các phường, xã trong nhiệm kỳ qua ở Hà tĩnh đều gắn liền với kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh. Trong điều kiện mới, vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị ở cơ sở của TCCS đảng ngày càng quan trọng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại Hội đảng bộ tỉnh khóa XVII đã đề ra về xây dựng nông thôn mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng cơ sở, lấy chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và thước đo kết quả tổng hợp của công tác xây dựng đảng, dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng, làm cho TCCS đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.
                                                          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay17,651
  • Tháng hiện tại320,734
  • Tổng lượt truy cập7,191,498
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây