Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Xây là trọng tâm, chống phải có phương pháp

Thứ năm - 02/02/2023 20:41
Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.
129d0100359t81514l0

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chia sẻ về giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

P.V: Thưa đồng chí, với quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nội dung này như thế nào?

Đồng chí Hà Văn Hùng: Trước hết cần nhắc lại, nền tảng tư tưởng của Đảng ta được xác định là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là hệ thống quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với vai trò quan trọng như vậy, nền tảng tư tưởng trở thành đối tượng và mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

106d5211512t51081l0
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch”.

Thời gian qua, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Hà Tĩnh chú trọng và đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35-NQ/TW). Đây là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị; đồng thời, cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị và hoạt động hiệu quả của ban chỉ đạo 35 các cấp đã góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhiều tài khoản, thông tin sai trái, xuyên tạc buộc phải gỡ bỏ; không ít cá nhân có hành vi sai trái chịu xử lý trước pháp luật.

Không chỉ tích cực, chủ động trong việc định hướng thông tin tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, các cơ quan chức năng còn kịp thời tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin đối với các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Đồng thời, có các bài viết sắc sảo, đấu tranh kịp thời, trực diện vạch trần âm mưu, bản chất chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được gắn chặt với công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận để phản ánh cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các luồng ý kiến, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ những nhận định về bối cảnh hiện nay trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Đồng chí Hà Văn Hùng: Những diễn biến khó lường trong khu vực và quốc tế về tất cả các lĩnh vực đã và đang đem lại những thuận lợi - thời cơ, khó khăn - thách thức đối với đất nước ta. Đặc biệt, khi đất nước đang trên tiến trình đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch càng ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng... hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

129d0095853t36414l0
Bối cảnh hiện nay đang tác động không nhỏ đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mặt khác, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Tinh thần tự phê và phê bình của một bộ phận đảng viên chưa cao; một số tổ chức Đảng, đảng viên còn vi phạm quy định, Điều lệ Đảng; tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; còn tình trạng cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu; nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật, nhất là tham ô, tham nhũng, đã ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp.

129d0100111t1544l8 images2779630 0 ujgl
Sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng cũng đang mang đến nhiều thách thức trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng cũng đang mang đến nhiều thách thức trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nham hiểm, triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội và các hãng truyền thông lề trái phát tán, đăng tải tin, bài, video clip xấu độc để chèo lái dư luận.

Bởi vậy, để bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải luôn được đặt lên hàng đầu.

P.V: Những thách thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là không ít, vậy giải pháp trọng tâm mà tỉnh xác định nhằm tiếp tục làm tốt công tác này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Văn Hùng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, lấy xây làm trọng tâm, cơ bản, lâu dài. Đây cũng là một quan điểm chỉ đạo quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Thứ nhất, “xây” trước hết cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn bản thân Đảng, tự mình phải làm cho mình trong sạch và mạnh hơn để tạo ra những “vắc-xin”, miễn dịch đối với mọi luận điệu xuyên tạc. Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải tập trung xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ rộng rãi, thực chất trong Đảng và hệ thống chính trị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự vì dân, luôn thực hiện vai trò nêu gương theo tư tưởng của Bác Hồ.

106d0231600t3193l3 129d0220844t16587l0
Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35) tỉnh Hà Tĩnh đạt giải tập thể xuất sắc tại cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022.

Thứ hai, đổi mới tư duy, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận góp phần cùng toàn Đảng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi, học tập lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Đồng thời, tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tin tưởng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nhận diện đúng để kịp thời phản bác, đập tan các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động.

Thứ ba, phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên cần chấp hành và thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; tránh sa vào sai phạm để kẻ thù không có “dư địa” chống phá; từng bước khắc phục các khiếm khuyết, bất hợp lý trong cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, trong hệ thống pháp luật và cơ chế điều hành, quản lý đất nước nói riêng; quan tâm giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong Nhân dân; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển; tạo điều kiện để phát triển KT-XH, quan tâm công tác an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong Nhân dân.

129d2151220t70597l0
Đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh tham gia cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai.

Thứ tư, đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; nâng cao khả năng dự báo, nắm bắt tình hình, kịp thời nhận diện các thông tin xấu, độc, xuyên tạc… đồng thời chủ động tuyên truyền, bảo vệ, đấu tranh bằng nhiều hình thức. Các cơ quan báo chí truyền thông cần kịp thời định hướng thông tin, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Thứ năm, phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về internet, truyền thông, báo chí và mạng xã hội gắn liền với việc bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý các hoạt động trên không gian mạng để làm căn cứ cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm; chú trọng đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức để tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phù hợp từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng thời điểm.

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh Điện tử:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay10,848
  • Tháng hiện tại187,316
  • Tổng lượt truy cập6,656,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây