V.I.Lênin với việc bảo vệ, phát triển tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về Đảng cộng sản – Ý nghĩa đối với việt nam

Thứ sáu - 19/04/2024 00:01
Một trong những cống hiến to lớn của V.I.Lênin cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là kế thừa, bảo vệ và vận dụng, phát triển sáng tạo những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về đảng cộng sản để đưa ra những nguyên lý về đảng kiểu mới nhằm xây dựng đảng của giai công nhân thành đảng mácxít chân chính, vững mạnh, lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động lật đổ chế độ tư bản, các thế lực áp bức, bóc lột để xây dựng xã hội mới - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
C.Mác và Ph.Ăngghen trong khi xây dựng và hoàn chỉnh học thuyết của mình; đồng thời khởi thảo, xây dựng tư tưởng về đảng cộng sản, đã chỉ ra rằng, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử toàn thế giới, giai cấp vô sản, phải tổ chức được đảng cộng sản của mình. Và do đó, đảng cộng sản ra đời là một tất yếu, khách quan. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân.
 
36602 3

Trong tư tưởng của mình, C.Mác, Ph.Ăngghen đã xác định rõ bản chất, lý tưởng, hệ tư tưởng, mục đích và chức năng nhiệm vụ của đảng; chủ trương xây dựng đảng cộng sản về chính trị, tư tưởng và tổ chức…
C.Mác, Ph.Ăngghen và các cộng sự đã tích cực truyền bá, phổ biến, áp dụng chủ nghĩa Mác và tư tưởng về đảng cộng sản vào phong trào công nhân dẫn tới sự ra đời và phát triển ngày càng vững mạnh của các đảng cộng sản trên thế giới. Đặc biệt là sự ra đời của Liên đoàn Những người cộng sản (1847-1852), Quốc tế thứ nhất (1864-1876), Quốc thế thứ hai (1889-1914) và sự phát triển rực rỡ của phong trào công nhân vào cuối thế kỷ XIX.
Tuy nhiên, sau khi Ph.Ăngghen qua đời, trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, mọi loại kẻ thù lớn và nhỏ của chủ nghĩa Mác đã dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để ra sức xuyên tạc, bôi nhọ với mục đích hạ bệ chủ nghĩa Mác, cũng như tư tưởng về đảng cộng sản, nhằm thực hiện cáo chung một học thuyết khoa học và cách mạng. Những người lãnh đạo Quốc tế thứ hai, tiêu biểu là Besstanh và Cauxky đã phản bội giai cấp công nhân theo đuôi giai cấp tư sản, đã biến nhiều đảng lớn của Quốc tế thứ hai ở Tây Âu thành đảng cải lương, phụ thuộc vào giai cấp tư sản cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các đảng ấy, không đủ uy tín và năng lực lãnh đạo cách mạng vô sản giành thắng lợi.
​​​​Cách mạng vô sản sắp nổ ra, nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng vô sản giành chính quyền ngày càng đến gần. Nhiệm vụ to lớn và cấp thiết là phải xây dựng đảng khác hẳn về chất với các đảng của Quốc tế thứ hai khi đó. Nhiệm vụ này đã được đặt lên vai V.I.Lênin. Và Người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Trong điều kiện lịch sử mới, một mặt, V.I.Lênin đã đấu tranh  tích cực để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác nói chung, tư tưởng về đảng cộng sản, xây dựng đảng nói riêng trước mọi khuynh hướng, mọi trào lưu, tư tưởng, mọi lực lượng thù địch, mọi sự chao đảo “đánh mất mình” của những phần tử cách mạng ươn hèn, phản bội, đầu hàng, nhất là những quan điểm cơ hội, xét lại trong đảng; đồng thời, Người đã kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen về đảng cộng sản để xây dựng các nguyên lý về Đảng Kiểu mới của giai cấp công nhân, đóng góp quyết định trong việc hoàn thiện học thuyết Mác – Lênin về đảng cộng sản.  Trong các nguyên lý về Đảng Kiểu mới, V.I.Lênin tập trung khẳng định: Chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng cộng sản; đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân; tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của đảng; đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức là sức mạnh vô địch của đảng, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng; đảng cộng sản gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh kiên quyết ngăn chặn và loại trừ bệnh quan liêu, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong đảng; tăng cường kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào đảng, kịp thời đưa những người không xứng đáng ra khỏi đảng; khi trở thanh đảng cầm quyền, đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chuyên chính vô sản và là một bộ phận của hệ thống ấy; đảng phải tuân theo chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
 
unnamed

V.I.Lênin đã trực tiếp đem áp dụng các nguyên lý về Đảng Kiểu mới vào nước Nga, xây dựng thành công đảng kiểu mới (Đảng Cộng sản (b) Nga) làm nên thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng tháng Mười Nga; thành lập Quốc tế cộng sản (Quốc tế ba); giành những thành tựu to lớn trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga, tạo tiền đề cho việc xây dựng Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết (Liên Xô) hùng cường. Những nguyên lý về Đảng Kiểu mới của V.I.Lênin tiếp tục phát huy tác dụng và có ý nghĩa to lớn đối với xây dựng Đảng Cộng sản Liên Xô vững mạnh, trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chiến thắng và cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít; giành những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trở thành trụ cột của hệ thống xã hội chủ nghĩa; bảo đảm cho các đảng cộng sản trên thế giới được xây dựng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng từng nước giành thắng lợi.
 
chu tich HCM 4

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý về Đảng Kiểu mới của V.I.Lênin, xây dựng thành công một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam; đảm bảo Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; “là đạo đức là văn minh”, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 Trong công cuộc đổi mới ngày nay, những nguyên lý về Đảng Kiểu mới của V.I.Lênin vẫn là cẩm nang có giá trị, là ngọn đuốc soi đường để Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên cơ sở phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
bac ho

Vấn đề then chốt hiện nay là, trên cơ sở thấm nhuần những nguyên lý của V.I.Lênin (cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh) về đảng cộng sản, về xây dựng và chỉnh đốn đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tương của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với các thế lực phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, chế độ, phá hoại đất nước. Tiếp tục kiên trì, kiên định đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân… Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Tác giả: Th.S Phan Bá Linh - Phó Trướng khoa Lý luận cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay10,658
  • Tháng hiện tại282,497
  • Tổng lượt truy cập7,153,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây