Cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng ta vững mạnh

Thứ ba - 24/05/2022 23:46
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến tổ chức thanh niên và khả năng cách mạng của thanh niên trong tiến trình phát triển của lịch sử nước nhà. Người thấy rõ, muốn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng thành công xã hội mới, thanh niên phải được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tổ chức thành lực lượng cách mạng. Theo Người: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”1.
Thấm nhuần tư tưởng của Người, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”2.
Với trọng trách là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”3.
Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ... Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn.4 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.5            
            Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch, không ngừng tự bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, xây dựng phong trào hành động cách mạng, phong trào đồng hành, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, kiên định mục tiêu xây dựng lớp lớp cán bộ đoàn “vừa hồng”, “vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
            Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ đoàn chưa thật sự tâm huyết, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nhận thức chính trị kém, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu kỹ năng tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, một bộ phận đoàn viên, thanh niên sống thờ ơ, vô cảm, sống không có lý tưởng, thiếu kiên định, bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu ý thức trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xa rời nhiệm vụ, xa rời lý tưởng dẫn đến bị các thế lực xấu, thù địch tác động lôi kéo, kích động và lợi dụng làm ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức Đoàn.
z3440600071417 81f5c33122f3d4b9ff274c40fb3e3b2d

Đại biểu đại diện cán bộ Đoàn TNCS HCM Trường Chính trị Trần Phú tham dự Đại hội Đoàn TNCS HCM khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ở bất kỳ giai đoạn nào, thanh niên luôn là lực lượng xung kích cách mạng, là cánh tay và đội hậu bị của Đảng, là người phụ trách dìu dắt các cháu thiếu niên, nhi đồng. Trước những khó khăn, thách thức của quá trình hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi cán bộ làm công tác Đoàn và thanh niên phải củng cố tổ chức Đoàn, phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ, đồng thời Đoàn phải nghiên cứu tìm ra nhiều hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc.

            Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm gieo rắc hoang mang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Từ những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng và thực hiên mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên phải thực sự thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết và quan trọng trong bồi dưỡng, rèn luyện ý chí, bản lĩnh chính trị góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng vững mạnh.
            Để làm được điều đó, trong suốt quá trình lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên của mình, cán bộ, đoàn viên thanh niên phải thật sự gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh.
Một là, cán bộ, đoàn viên thanh niên phải thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và suốt đời. Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong 27 biểu hiện đó hiện nay một bộ phận cán bộ, đoàn viên thanh niên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện chệch hướng trong tư tưởng, lối sống. Vì vậy, việc học tập và làm theo gương Bác phải thực sự coi trọng và thể hiện bằng những việc làm, hành động, phong trào cụ thể, thiết thực nhằm lan tỏa gương sáng, khẳng định vai trò tiên phong và sự đóng góp to lớn của tổ chức Đoàn. Dưới sự dìu dắt của Đảng, thanh niên phải tự thân vận động, phải “biết lo toan, gánh vác, không ỷ lại”; thường xuyên sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và hành động; dám nghĩ, dám làm, dám hi sinh và cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước. Muốn vậy, tổ chức Đoàn phải tự đổi mới cách tiếp cận đối với thanh niên; thanh niên phải sáng tạo trong cách làm, cách học tập, có như vậy học tập và làm theo mới có hiệu quả.
Hai là, bồi dưỡng và nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Xuất phát từ thực trạng một bộ phận cán bộ Đoàn, bộ phận thanh niên hiện nay có biểu hiện lệch chuẩn trong tư tưởng chính trị và hành động cách mạng làm ảnh hưởng đến vai trò xung kích của tổ chức Đoàn. Từ đó, đòi hỏi Đoàn phải chú trọng bồi dưỡng, nâng cao ý thức về lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc; giáo dục và nâng cao kiến thức lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; tạo động lực cống hiến sức mình cho sự nghiệp phát triển hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, Nhà nước.
Ba là, phải đặt mình vào tổ chức, thực hiện đúng tôn chỉ, hành động, nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Thanh niên ở bất kỳ giai đoạn, thời kỳ nào sống phải có lý tưởng cách mạng, tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải đặt mình vào trong tổ chức, gánh vác trọng trách và thực hiện nhiệm vụ của một cán bộ, đoàn viên thanh niên thì mới hiểu vị trí, vai trò là lực lượng xung kích cách mạng, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng ta, Nhân dân ta, Tổ quốc và dân tộc ta. Khi đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn, với vai trò, trách nhiệm cán bộ, đoàn viên thanh niên phải luôn nêu cao tinh thần cách mạng, tuyên truyền về truyền thống của tổ chức Đoàn, chấp hành nghiêm Điều lệ Đoàn, các Nghị quyết của Đoàn, xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh làm nòng cốt xây dựng và bảo vệ Đảng.

z3440599941286 02f31236d1936c9bc8412c9e7f6829dc

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Chính trị Trần Phú tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc
Bốn là,
tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận
điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn với chế độ trên không gian mạng
. Các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng không gian mạng bày ra nhiều chiêu trò nhằm tác động đến tư tưởng, tạo dư luận xã hội xấu độc, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Chính vì vậy, cần phải tăng cường bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận và thực tiễn, giáo dục, tuyên truyền, định hướng, nâng cao kỹ năng truyền thông, k năng công nghệ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong sử dụng mạng xã hội an toàn để xây dựng ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bồi dưỡng lớp cán bộ, đoàn viên thanh niên đủ khả năng thích ứng, khả năng miễn nhiễm, nâng cao sức đề kháng và chủ động trong đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Chú trọng phát triển các trang fanpage, group, facebook, youtube, blog, website,... chuyên trang về các nội dung chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, thường xuyên đăng tải những thông điệp đẹp, nêu gương người tốt, việc làm hay trên không gian mạng, đồng thời phải biết nhận diện, phân tích các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc để đấu tranh phản bác tạo sức lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh trong bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và những thành tựu cách mạng.

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta trước lúc đi xa, Người đã viết: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Vì vậy, bồi dưỡng thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết của cả hệ thống chính trị nước ta hiện nay để đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.216.
(2) Điểm 1, Điều 44, Chương X, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
(3) Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 180.
(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. II, tr. 236.

 

Tác giả: Th.S Nguyễn Hà Giang - Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Chính trị Trần Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay7,937
  • Tháng hiện tại198,900
  • Tổng lượt truy cập7,424,687
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây