Phát huy vai trò của cấp uỷ cơ sở trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nề tẳng tư tưởng của Đảng

Thứ hai - 06/06/2022 06:56
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đóng đó cấp ủy cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng.
Cấp ủy cơ sở là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên; là nơi triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tổ chức đảng; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, cũng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.
thiuykyanh1
Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên"
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, các tổ chức hội, nhóm phản động, chống đối trong và ngoài nước đã đẩy mạnh hoạt động chống phá. Đặc biệt, chúng lợi dụng tinh thần yêu nước của nhân dân, các đối tượng hội, nhóm phản động cố tình tuyên truyền, hướng lái dư luận với những luận điệu xuyên tạc, kích động tuần hành, biểu tình, chống đối; đồng thời quay video, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để tuyên truyền gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có hơn 10 tổ chức hội, nhóm phản động, chống đối có liên quan tại địa bàn như: “Hội anh em dân chủ”, “Việt Tân”, “Việt Tân tương trợ”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội sinh viên nhân quyền”, “Quỹ tuổi trẻ lòng nhân ái”, “Quỹ vì học sinh”, “Công đoàn độc lập”… Chỉ tính từ tháng 1 năm 2021 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 85 đối tượng bị xử lý, xử phạt hơn 77 đối tượng[1]. Nếu không nắm bắt được bản chất của vấn đề, người tiếp xúc luận điệu xuyên tạc, tin giả hoặc dễ bị dẫn dắt theo chủ đích của kẻ xấu, rất dễ tự biến mình thành “cột thu phát” một cách vô ý thức.
Trước tình hình đó, cấp ủy cơ sở bên cạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị; thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; kết hợp hài hòa các biện pháp tuyên truyền giáo dục, kỹ thuật, kinh tế và từng bước đưa Nghị quyết 35 vào đời sống nhằm góp phần nâng cao nhận thức, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời định hướng, tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; ngăn chặn các hành vi rủ rê, lôi kéo người dân tham gia biểu tình, tụ tập đông người. Quan tâm chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, các vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu kích động, phát triển mâu thuẫn thành các điểm nóng chính trị - xã hội. Thông tin, tuyên truyền làm rõ bản chất của các hội, nhóm phản động cũng như các tà đạo như Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp luân công,…
 Cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là cơ quan công an nắm và quản lý các đối tượng bất mãn chính trị trên địa bàn… Nhờ công tác lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy cơ sở đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa nhận thức đúng đắn tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động chống phá, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; chưa thấy rõ trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng ở một số cấp ủy cơ sở chưa hiệu quả trong khi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng tăng lên. Việc xử lý đảng viên vi phạm có lúc chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, chưa đủ sức răn đe…
dsc 2834 2

Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở"
Để cấp ủy cơ sở tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy cơ sở triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết 35 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Thường xuyên tuyên truyền vạch trần mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo.
Thứ ba, chú trọng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thông qua tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức đảng và đảng viên là những người tiên phong đưa Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị vào cuộc sống; là những người trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng; thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình, phê phán những suy nghĩ, quan điểm, tư tưng sai trái, lệch lạc; chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”. Chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 35 vào hoạt động quản lý nhà nước, vào các chương trình, dự án phát hiển kinh tế - xã hội.
z3471641554635 7ec12aadf48646d5fa8488bb83b3ec80

 Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Thứ tư, cấp ủy cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiệm kỷ luật, kỷ cương,
cấp ủy và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch; tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu không, kích động; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Phát huy vai trò của cẩp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Ch đạo 35, cơ quan chức năng, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, thường xuyên sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh tư tưởng; tổ chức tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này nhằm bảo đảm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy đảng về đấu tranh bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng được thực thi trên thực tế.

[1] Nguồn: Ban tuyên giáo Tỉnh ủu

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Thảo Linh - GV Khoa Lý luận cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay8,232
  • Tháng hiện tại339,996
  • Tổng lượt truy cập7,210,760
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây