Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thứ hai - 08/08/2022 23:43
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện ở mọi cấp. Xác định vai trò quan trọng đó, các cấp Hội Phụ nữ, đặc biệt ở cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiệu quả, ngày càng đi vào thực tế cuộc sống.
Bám sát Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều cán bộ Hội cấp cơ sở đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế và trình độ dân trí của địa phương.
16322949718644

Tổ chức Hội phụ nữ đã luôn quán triệt và tổ chức tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong hội viên và nhân dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng - an ninh, thông qua  các hình thức như: hội thảo, hội nghị, ngày hội Phụ nữ với pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt Chi  hội phụ nữ, thi sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, nói chuyện chuyên đề, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm; mở các đợt cao điểm tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tuyên trên mạng xã hội: zalo, facebook, VC Net.vn... Trong những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội đã tổ chức được 680 cuộc truyền thông, tập huấn, hội nghị, hội thi, sinh hoạt chuyên đề với 74.820 lượt hội viên, phụ nữ và cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tham gia; chuyển tải 6 tờ Thông tin Phụ nữ (do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát hành); biên soạn 10 số Tài liệu sinh hoạt hội viên với gần 20.000 cuốn phục vụ sinh hoạt chi hội; trên 5.000 cuốn sổ tay, tờ rơi.
Phụ nữ tham gia chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều phong trào hay, mô hình, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động rèn luyện bốn phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;  mô hình “Gia đình không có người phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ với biển, đảo quê hương”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Phụ nữ hướng về biên giới, biển, đảo Việt Nam”...; gần đây, phụ nữ cả nước còn phát động và quyên góp được hàng chục tỷ đồng ủng hộ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Kết quả đạt được thông qua các cuộc vận động: Cuôc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, đã xây dựng 230 chi hội 5 không, 3 sạch; vận động 29.570 hộ thực hiện chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp; vận động 11.130 hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học; 70% hộ dân thực hành phân loại rác thải tại hộ; 53.124 hộ sử dụng hố xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học; phát triển mới 2.745 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng, 715 vườn mẫu, 581 THT, 99 HTX. Chỉ đạo ra mắt 11 CLB phòng chống bạo lực gia đình; 57 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 7 nhà tạm lánh, 23 mô hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác có 32 tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở được Hội LHPN tỉnh biểu dương tại các hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh.[1]
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở đã trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ Hội đã đến từng nhà dân để vận động, tuyên truyền, giúp nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Khi có những thông tin sai trái, có nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Chính phủ và địa phương, đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở đã tích cực giải thích, định hướng cho nhân dân biết phân biệt tin tốt - xấu, thật - giả để không lan truyền những thông tin sai sự thật. Nhờ có sự định hướng của cán bộ Hội cấp cơ sở, ở nhiều nơi, nhân dân đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền tham gia phòng, chống dịch bệnh, tự nguyện quyên góp công sức, tài sản để hỗ trợ Nhà nước và người dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn đang còn những hạn chế: Công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn chủ yếu triển khai, thực hiện lồng ghép nên hiệu quả chưa cao; thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển có mặt hạn chế; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có lúc, có nơi chưa kịp thời; phối hợp giữa Hội phụ nữ và Công an các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội chưa thường xuyên, đồng bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp Hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa nhạy bén, thiếu kịp thời; một số cán bộ Hội chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, những quan điểm sai trái, thù địch, chưa nhận thức rõ sự nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ ta; một số cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực.
Để phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thời gian tới cần thức hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên Hội Phụ nữ về vai trò, tầm quan trọng, vị trí của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền cho hội viên và nhân dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không dao động trong bất cứ tình huống nào; kiên định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc cực đoan, chủ quan nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng.
Hai là, tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nghèo.
Ba là, làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên nữ, giới thiệu cán bộ nguồn cho Đảng. Phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng, lý luận.
Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật. Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ.

Chú thích ảnh
Năm là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phải coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.              
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ, lôi cuốn được toàn thể hội viên và nhân dân tham gia, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc. Lịch sử hào hùng của dân tộc ta đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của lớp lớp thế hệ Phụ nữ Việt Nam. Ngày nay, với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

[1] Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
 

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Lam - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay8,194
  • Tháng hiện tại199,157
  • Tổng lượt truy cập7,424,944
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây