Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân cấp cơ sở trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư - 24/08/2022 05:10
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò của tổ chức Hội Nông dân nói chung và tổ chức Hội nông ở cơ sở là hết sức quan trọng.
Ở Việt Nam hiện nay, nông dân vẫn là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội chiếm khoảng trên 65% dân số. Nông dân nước ta với những phẩm chất cao đẹp, như lòng yêu nước; lòng nhân ái, vị tha, hòa hiếu, khoan dung; tình làng, nghĩa xóm, truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau; bản chất dũng cảm, kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo, cần cù, chịu khó đã thực hiện sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt trong thời gian qua. Khi nói về vai trò của nông dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nông dân lao động là lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân[1].”  Tuy nhiên, với số lượng đông, phân bố rải rác trên toàn lãnh thổ, tập trung nhiều ở các vùng nông thôn, nông dân nước ta vẫn còn một số những hạn chế nhất định về trình độ nên dễ bị lôi kéo, kích động, tâm lý dễ lay động vì những lợi ích kinh tế trước mắt. Những đặc điểm đó chính là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng, làm mất cảnh giác của bà con nông dân thông qua các hình thức viện trợ nhân đạo hợp tác, liên kết kinh tế… để làm giao động, khủng hoảng niềm tin của nông dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tổ chức Hội Nông dân cơ sở là nơi gần dân nhất, đại diện cho giai cấp nông dân, trực tiếp làm việc với hội viên, nông dân; nắm bắt được tình hình của hội viên, nông dân nhanh nhất, chính xác nhất. Tổ chức Hội nông dân ở cơ sở được xem như cầu nối liên hệ giữa Đảng với nông dân. Đây là nơi trực tiếp tuyên truyền vận động nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết chỉ thị của Hội cấp trên. Đồng thời, Hội cơ sở cũng nắm bắt và phản ánh lên cấp trên tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người nông dân để cấp trên kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nông dân và đề ra được những phương hướng hoạt động phù hợp. Với vai trò, vị trí trên, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hội nông dân ở cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Qua đó, giúp cho người những người nông dân nâng cao nhận thức, cũng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, biết nhận định và đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.  
Có thể thấy, trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch, các tổ chức hội, nhóm phản động, chống đối trong và ngoài nước đã đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều hình thức khác nhau. Lợi dụng tinh thần yêu nước của người dân và trình độ nhận thức còn hạn chế của bà con nông dân ở một số địa phương các đối tượng hội, nhóm phản động tuyên truyền chống phá với những luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi kéo biểu tình, chống đối; đồng thời quay phim, chụp hình đăng lên các trang mạng xã hội để làm lay động niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,…
Trước tình hình đó, tổ chức Hội nông dân cơ sở bên cạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ các cấp Hội phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong nông dân. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; kết hợp hài hòa các biện pháp tuyên truyền giáo dục, vận động và từng bước đưa Nghị quyết 35 vào đời sống nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên và nông dân. Các chi hội, tổ hội đã kịp thời định hướng, giáo dục cho hội viên và nông dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu và hành động của các thế lực thù địch. Tổ chức Hội cơ sở còn trực tiếp tham gia phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, biên giới, hải đảo của Tổ quốc; Phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, bộ đội Biên phòng ngăn chặn các hành vi rủ rê, lôi kéo người dân tham gia biểu tình, tụ tập đông người; Với vai trò cầu nối, tổ chức cơ sở Hội luôn quan tâm các vấn đề bức xúc trong nhân dân, những tâm tư nguyện vọng của người dân ở nông thôn không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng vào đó để kích động, phát triển thành các điểm nóng chính trị - xã hội; Với vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ lợi ích cho nông dân. Bằng những hoạt động thiết thực, tổ chức cơ sở Hội đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

 
tuyen giao 1

Tuy nhiên, một số nơi, cán bộ và hội viên vẫn chưa thấy rõ trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đang hướng về một bộ phận người nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo. Công tác tuyên tuyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc và các phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn một số nơi chưa thực sự hiệu quả vẫn tạo những kẻ hở cho các thế lực chống phá tìm cách lợi dụng. Để tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới tổ chức Hội nông dân ở cơ sở cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, tổ chức Hội nông dân ở cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng đến hội viên và nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về tình hình nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, là nâng cao nhận thức cho hội viên và nông dân về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết 35 đến cán bộ, hội viên và nông dân. Thường xuyên tuyên truyền vạch trần mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ những người dân ở nông thôn.
Thứ hai, phát huy vai trò của tổ chức hội Nông dân cơ sở trong việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, phát huy lòng yêu nước, đoàn kết và giữ vững những truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hình thành một thế hệ người nông dân mới có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, có ý thức trách nhiệm công dân, yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội.
Thứ ba, phát huy vai trò của tổ chức hội Nông dân cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Cần thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho hội viên, nông dân về truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần cảnh giác về âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phát động và thực hiện tốt các phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng ở địa phương vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua phát triển sản xuất gắn với bảo vệ đường biên, mốc giới, chủ quyền biển, đảo và xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn. Tham gia thực hiện tốt chính sách “Hậu phương quân đội” và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

 
hoi nong dan viet nam la gi

Thứ tư, tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành đúng điều lệ Hội. Thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, không lan truyền những thông tin sai lệch, xâu độc; tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh có nội dung xuyên tạc, vu không, kích động; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Các tổ chức Hội cần kết nối để lực lượng xung kích ở các cơ sở để tạo thành một thế trận vững chắc, có tính tổ chức, kỷ luật trong việc phòng chống, phản bác những thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc.
Thứ năm, phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ Hội cơ sở, chi hội, tổ hội. Mỗi cán bộ Hội phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, các cán bộ Hội phải tích cực, tiên phong trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Vai trò đi đầu, nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội nông dân sẽ góp phần cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của những người nông dân yêu nước trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thù địch./.
 
[1] CD room - HChí Minh (2011), Toàn tp, tp 8, Nxb Chính trquc gia, Hà Ni, trang 42.

Tác giả: Th.S Trần Thị Thuý Hường - GV Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay5,780
  • Tháng hiện tại208,720
  • Tổng lượt truy cập7,434,507
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây