Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh

Thứ năm - 30/09/2021 20:49
Sáng 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được kết nối đến 343 điểm cầu đến cấp huyện, cấp xã và một số chi bộ thôn với sự tham dự của hơn 14 nghìn đại biểu. Đây là lần đầu tiên hội nghị cấp tỉnh được kết nối rộng rãi đến các điểm cầu cấp xã, thôn.

129d4091327t89625l0
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

129d4091423t60070l0
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nghị quyết đánh giá tình hình, hạn chế, nguyên nhân của việc thực hiện chiến lược cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong thời gian qua.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu: Xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo số lượng, coi trọng nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý, kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đề ra 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ về: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo môi trường công tác thuận lợi cho đội ngũ cán bộ; tập trung chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ.

129d4091636t31733l0
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự điểm cầu cấp tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ; quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ.

Tiếp đó, hội nghị được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025".

129d4100126t53642l0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh, những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chương trình, Nghị quyết xác định rõ 3 quan điểm chỉ đạo lớn.

Nghị quyết đề ra các mục tiêu quan trọng như: Phát triển vùng nông thôn đồng bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, liên kết vùng thuận lợi và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ số; tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, nét đẹp của làng quê, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Nghị quyết nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2025, Hà Tĩnh được công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

129d4092224t91427l0
Hội nghị được kết nối đến 343 điểm cầu trong toàn tỉnh. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Để đạt mục tiêu, Nghị quyết nêu ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

129d4102653t93775l0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, kết luận yêu cầu cán bộ, công chức tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở các chủ trương, các quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, chuẩn mực đạo đức để quản lý, nhận xét, đánh giá ý thức chấp hành, kết quả thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.

129d4091953t28625l0

Đại biểu điểm cầu cấp tỉnh.

Kết luận cũng nêu rõ những điều cán bộ, công chức, viên chức được làm và không được làm theo quy định của Đảng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định liên quan; yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hội họp.

Kết luận yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những gương điển hình.

129d4091822t74422l0
Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã. (Trong ảnh điểm cầu xã Gia Hanh, Can Lộc).

Ngoài ra, các chỉ thị, kết luận của trung ương về tăng cường lãnh đạo đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; công tác xây dựng gia đình; công tác phòng chống HIV/AIDS; công tác phòng cháy, chữa cháy; đối với tín dụng chính sách xã hội; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác phòng, chống tội phạm ma túy đã được gửi trực tiếp đến các đảng bộ trực thuộc bằng văn bản để nghiên cứu và triển khai, thực hiện.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được quán triệt lần này hết sức quan trọng và thiết thực. Đây cũng chính là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Vì vậy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế để tổ chức quán triệt, triển khai thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt; ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

129d4105639t29006l0

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong công tác cán bộ cần phải phát huy dân chủ thực sự. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu; cơ quan tham mưu công tác cán bộ phải thực sự công khai, minh bạch, khách quan. Chủ động tìm tòi, phát hiện nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, lựa chọn được cán bộ có tài, có đức, có tâm, có tầm, đáp ứng được nhiệm vụ. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ phát huy được năng lực, sở trường, cống hiến.

Trong xây dựng nông thôn mới, cần huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tính tự giác, sáng tạo của người dân. Xây dựng nông thôn mới hết sức chú ý bảo vệ môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, phát huy các giá trị di sản văn hóa, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, văn hóa ứng xử nông thôn; khơi dậy, phát triển các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh.

Đối với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cán bộ, công chức, viên chức luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công; làm việc phải tạo ra sản phẩm cụ thể; có quan điểm rõ ràng đối với việc mới, việc khó; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu...

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; kết quả xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở tránh trú bão lũ cho Nhân dân; hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cùng với việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh cần triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân.

Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy tính sáng tạo của các địa phương và vai trò tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện đón công dân và tổ chức cách ly tập trung đảm bảo quy định, chặt chẽ, không để sơ suất lây lan dịch ra cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương, đơn vị, các cơ quan chức năng chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...
                                                                                                                                          Thu Hà 

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh Điện tử

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay11,794
  • Tháng hiện tại195,355
  • Tổng lượt truy cập7,735,225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây