Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy

Thứ hai - 17/01/2022 23:50
Sáng ngày 8/1/2022, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy.Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được kết nối đến 420 điểm cầu ở cấp huyện, cấp xã với sự tham dự của hơn 18 ngàn đại biểu.
129d2083439t37586l0
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, đại biểu các điểm cầu được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 129d2083502t55357l0

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU.

Theo đó, Nghị quyết 05-NQ/TU xác định mục tiêu tổng quát: Chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp; phấn đấu luôn giữ vị trí thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về Chính phủ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện. Trong đó có các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi để chuyển đổi số; phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số; phát triển nhân lực chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng…

Tiếp đó, hội nghị nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.
69d2092544t72280l0

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TU.
Nghị quyết 06-NQ/TU đánh giá tình hình, nguyên nhân và xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Các chỉ tiêu cụ thể được xác định, đó là: Giai đoạn 2021-2025, tập trung, tích tụ khoảng 15.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; giai đoạn 2026-2030, tập trung, tích tụ khoảng 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích từ 2ha trở lên; doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các hình thức tập trung ruộng đất tạo thành vùng sản xuất tập trung đạt quy mô từ 30ha trở lên...
Hội nghị tiếp tục nghe quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
129d2094601t41672l0
Xác định vai trò, vị trí quan trọng của Khu Kinh tế Vũng Áng đối với sự phát triển của tỉnh nhà, Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra mục tiêu tổng quát xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc.
Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước phát triển thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị trung tâm phía Nam, hình thành thành phố Kỳ Anh, liên kết vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình.
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định các nghị quyết được quán triệt là những nghị quyết trọng tâm, chiến lược, mang tính xuyên suốt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
129d2103554t94545l0
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương, đơn vị căn cứ các nghị quyết và chương trình hành động của UBND tỉnh, đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết kịp thời, hiệu quả. Chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn tại các địa phương, đơn vị.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh, ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết số 06, 08, 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết; nghiên cứu đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Tỉnh ủy gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường đấu tranh, phản bác, chống lại các luận điệu xuyên tạc chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, các địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện hiệu quả các nghị quyết; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các nội dung trên.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị cần chủ động, có kế hoạch, phương án phù hợp phòng, chống dịch trong dịp tết; hạn chế các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch; phát động phong trào thi đua sâu rộng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm chăm lo tết cho Nhân dân, thực hiện kịp thời đầy đủ chế độ, chính sách người có công, ủng hộ tết vì người nghèo, hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau tết. Phát động phong trào ra quân trồng cây xanh đầu năm, triển khai quyết liệt nhiệm vụ đầu năm mới...

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay16,645
  • Tháng hiện tại319,728
  • Tổng lượt truy cập7,190,492
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây