Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ -Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”

Thứ hai - 07/09/2020 10:29
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 -12/9/2020), ngày 6/9/2020, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.
Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Đình Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.
dsc 1397

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để khẳng định ý nghĩa to lớn, làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đối với cách mạng Việt Nam; tôn vinh những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
dong chi thang pb 20200907102821am


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh bùng nổ cách đây vừa tròn 90 năm đã đánh dấu việc Đảng ta - một Đảng cách mạng dù còn rất non trẻ, lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết và huy động quần chúng nhân dân. Đây cũng là minh chứng hùng hồn về sự thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau: 1) khẳng định và làm sâu sắc hơn thành quả, ý nghĩa to lớn của phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; 2) làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự hình thành khối liên minh công-nông, nòng cốt để thu hút các tầng lớp nhân dân trong mặt trận đấu tranh chống đế quốc, phong kiến; 3) khẳng định những bài học kinh nghiệm sâu sắc của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; 4) phát huy tinh thần và những giá trị của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong xây dựng quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như cả nước.
Hội thảo được nghe nhiều tham luận tập trung làm bật nổi giá trị của bản anh hùng ca bất diệt  Xô Viết Nghệ -Tĩnh: Sức mạnh quần chúng nhân dân làm nên lịch sử. Các tham luận tại Hội thảo đã tiếp cận nhiều tư liệu mới, khẳng định cao trào cách mạng 1930 - 1931 và đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh là mốc son chói lọi, mở đầu trang sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, theo từng vấn đề cụ thể, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về cao trào cách mạng 1930-1931 với sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân cũng như tác động của cao trào đối với tiến trình lịch sử dân tộc.


Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chào mừng Hội thảo
Nhiều tham luận đi sâu phân tích và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc khơi dậy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các đảng bộ địa phương, nhân dân cả nước nói chung, nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng đã dũng cảm đứng lên đấu tranh chống chính sách cai trị hà khắc của đế quốc, phong kiến. Trước sức mạnh của quần chúng nhân dân, Xứ ủy Trung kỳ và các cấp ủy đảng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã kịp thời định hướng mục tiêu và phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân và nông dân. Sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng từ Trung ương đến các địa phương là nhân tố quyết định đưa đến cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh điểm là Xô viết Nghệ - Tĩnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trình bày tham luận với chủ đề: “Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Nghệ An đối với phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh
Tại Hội thảo, các tham luận cũng đã khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định tinh thần quốc tế vô sản của Đảng Cộng sản Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản thế giới; đánh thẳng vào ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ của thực dân Pháp. Mặc dù chưa giành được thắng lợi nhưng phong trào đã để lại cho Đảng nhiều kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về khẳng định trên thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở; bài học về phương pháp đấu tranh giành chính quyền và giữ chính quyền; bài học về xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, về mối quan hệ liên minh công - nông; về vận động, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân làm nên lịch sử. Bài học to lớn về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân của Đảng thông qua đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đấu tranh đúng đắn, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân. Xô viết Nghệ - Tĩnh còn cho thấy sự sáng tạo của quần chúng nhân dân trong việc vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức và đấu tranh bảo vệ chính quyền qua các giai đoạn khác nhau của phong trào. Bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 90 năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng, hào khí của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vang mãi bản anh hùng ca cách mạng Việt Nam. Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh không chỉ tạo đà để toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng giành được những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ XX, mà còn tạo niềm tin và động lực để toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay. Những bài học đúc kết được từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cao trào 1930-1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được chắt lọc, vận dụng trong lãnh đạo xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; qua đó, xây dựng thành công một Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tác giả: Lê Đình Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay10,848
  • Tháng hiện tại188,046
  • Tổng lượt truy cập6,657,373
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây