Văn bản theo chủ đề: Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 11-KH/TCTTP 10/02/2023 Kế hoạch số 11 của Trường Chính trị Trần Phú triển khai cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
2 1712 -KH/HVCTQG 31/01/2023 Kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
3 1544-KH/HVCTQG 26/12/2022 Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lần thứ VIII - Năm 2023
4 420-QĐ/BNV 02/06/2022 Quyết định 420-QĐ/BNV của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
5 3299-QĐ/HCQQ 12/08/2022 Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
6 3304-QĐ/HCQG 15/08/2022 Tài liệu Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương
7 3309-QĐ/HCQG 17/08/2022 Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương
8 101- HD/HVCTQG 16/02/2021 Hướng dẫn số: 101-HD/HVCTQG về thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)
9 292 - QĐ/HVCTQG 21/01/2021 Quyết định số: 292-QĐ/HVCTQG về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)
10 57-QĐ/TW 08/02/2022 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo trung cấp lý luận chính trị
11 311-HD/HVCTQG 12/06/2019 Hướng dẫn 311-HD/HVCTQG của Học viện CTQGHCM hoạt động nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
12 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định 37 -QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm do Ban Chấp hành trung ương ban hành
13 41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ do Bộ chính trị ban hành
14 2034 -CV/VPTW 09/10/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII
15 193-KH/CTĐ 08/09/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình sớm góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn hiện nay
16 341-KH/HVCTQG 20/08/2021 Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, công hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị" giai đoạn 2021-2025
17 2721/QĐ-BNV 28/12/2019 Quyết định 2721 của Bộ Nội vụ ban hành tài liệu bồi dưỡng Ngạch chuyên viên
18 2640/QĐ-BNV 14/12/2018 Quyết định 2640/QĐ - BNV của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
19 768 -CV/HVCTQG 13/07/2021 Công văn số 768 - CV/HVCTQG của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thống kê đội ngũ giảng viên lý luận chính trị
20 11-QĐ/TW 19/05/2021 Quy định của BCH Trung ương về trường chính trị chuẩn
21 09-QĐ/TW 13/11/2008 Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
22 3263 -QĐ/HVCTQG 18/09/2020 Quyết định bạn hành chương trình bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở
23 03/HD-TCTTP 19/07/2011 Dùng cho các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
24 63-CV/TCTTP 05/08/2020 Về việc đăng ký nhu cầu cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 học vào các ngày thứ 7, CV và các buổi tối hàng tuần
25 32-NQ/TW 26/05/2014 Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo,
bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
26 898-CV/HVCTQG-TCT 18/06/2019 Về việc xây dựng, hướng dẫn mẫu chứng chỉ
27 163/QĐ-TTg 25/01/2016 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2016 - 2025
28 587/QĐ-TTg 17/05/2019 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019-2030
29 565/QĐ-HVCTQG 30/01/2015 Bộ tiêu chuẩn chất lượng đánh giá đào tạo
30 28/CT-TTg 18/09/2018 Về đẩy mạnh buồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
31 831/QĐ-BNV 17/05/2018 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
32 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
33 705/QĐ-TTg 07/06/2019 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐẾN NĂM 2030
34 28/CT-TTg 18/09/2018 VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
35 117-KL/TW 20/11/2015 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
36 03/HD-HVCT-QGHCM 15/03/2011 Chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)
37 256-QĐ/TW 16/09/2009 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐÃ HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGOÀI HỆ THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG HOẶC ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
38 4874-QĐ/HVCTQG 30/09/2019 Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây