Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị

Thứ sáu - 18/11/2022 03:29
Sáng ngày 17/11, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay”. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Trần Phú.

d2648a0b3894fecaa785

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú khẳng định, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đúc kết những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta. Đây là tài liệu có giá trị khái quát cao để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Bên cạnh giá trị tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, tác phẩm của Tổng Bí thư đã tiếp tục khẳng định và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay; củng cố niềm tin khoa học, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng. Tác phẩm của Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân ta, củng cố sức mạnh từ ý Đảng - lòng dân, nêu cao quyết tâm ra sức hiện thực mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Hình ảnh tại Hội thảo. 

Hiệu trưởng trường chính trị Trần Phú Nguyễn Trọng Tứ nêu rõ, trước những yêu cầu đó, tác phẩm của Tổng Bí thư là tài liệu quan trọng giúp cán bộ, giảng viên trang bị và củng cố vững chắc những tri thức có tính hệ thống, toàn diện, rõ hơn về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vị trí, vai trò nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về xây dựng văn hóa, con người và đặc biệt là tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thiết thực trong toàn Đảng; đồng thời là diễn đàn để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay tại Trường Chính Trị Trần Phú.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận từ cán bộ, giảng viên đã khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay; phân tích những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH; những nội dung về kinh tế - xã hội, văn hoá, ngoại giao; quốc phòng an ninh; xây dựng Nhà nước và xây dựng Đảng được đề cập trong tác phẩm.

Đại biểu cũng phân tích, vận dụng những quan điểm của Tổng Bí thư để nhận diện đúng thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; những tác động tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập; cơ hội, thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra đối với đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, các giải pháp nhằm đưa nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đi lên CNXH.

Các ý kiến tập trung nghiên cứu, phân tích và vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trường Chính trị Trần Phú.

Ngoài ra, nhiều tham luận cũng đề xuất các nhiệm vụ, các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đánh giá cao cách làm của Trường Chính trị Trần Phú trong việc tổ chức hội thảo khoa học nhằm lan tỏa, vận dụng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu tại Hội thảo. 

Khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của tác phẩm trong giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị, sau hội thảo, nhà trường tiếp tục nghiên cứu sâu, vận dụng từng nội dung của tác phẩm vào các chuyên đề giảng dạy, góp phần đưa tầm vóc giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn quá trình giảng dạy; đồng thời, nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giáo dục lý luận chính trị; qua đó góp phần đưa nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đi lên CNXH.

Cán bộ, giảng viên nhà trường cần không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; tiếp tục thực hiện hiệu quả sứ mệnh giáo dục đào tạo lý luận chính trị đến cán bộ, đảng viên, người dân. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết luận hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Nguyễn Quang Ngọc cảm ơn những tham luận trách nhiệm và trí tuệ của các tác giả. Các tham luận đã tiếp tục cung cấp những luận cứ khoa học, tổng kết những bài học từ thực tiễn sinh động trong quá trình triển khai, vận dụng những nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú khẳng định, với vai trò là đơn vị trực tiếp tham gia giảng dạy lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, Trường Chính trị Trần Phú sẽ vận dụng kết quả của hội thảo phục vụ công tác của nhà trường và phổ biến sâu rộng kết quả, ý nghĩa của hội thảo tới các cán bộ, giảng viên, học viên trong thời gian sớm nhất./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay10,658
  • Tháng hiện tại282,390
  • Tổng lượt truy cập7,153,154
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây