Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ tư - 13/01/2021 05:06
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Ngày 7/1 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội thảo.

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Ban chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo 35 Trung ương...

Tham dự Hội thảo còn có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân; đại biểu Bộ Quốc phòng và các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các nhà khoa học....

 
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an  phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt bền chặt giữ nhân dân với Đảng, Nhà nước, với Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

 Bên cạnh đó, làm rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân và các ngành hữu quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây cùng là dịp tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 trong hệ thống chính trị. Phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong toàn hệ thống chính trị. 

Gần 90 tham luận được trình bày và gửi tới Hội thảo tập trung vào 3 nội dung: Những vấn đề chung, thực tiễn công tác và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các báo cáo, tham luận đánh giá toàn diện, khách quan, cung cấp hàm lượng thông tin khoa học lớn, luận giải toàn diện các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35 và Ban Bí thư đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nhân dân Việt Nam được giải phóng khỏi ách thực dân, đế quốc, đất nước ta giành được những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội to lớn, quan trọng, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, vị thế quốc gia được củng cố, khẳng định trong mắt bạn bè quốc tế. Thế nhưng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ nhận, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng tới mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng đã và đang triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vin vào những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm gieo rắc hoang mang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Vì vậy, việc nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, phương hướng và giải pháp trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì thế, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các tham luận, ý kiến phát biểu cần tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận Hội thảo. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, các tham luận tại Hội thảo đã đánh giá một cách toàn diện, cung cấp hàm lượng thông tin khoa học cao, luận giải toàn diện các vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các tham luận đã tiếp tục nêu rõ, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác–Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đưa sự nghiệp cách mang của nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các tham luận khẳng định, từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là ở những thời điểm có tính chất bước ngoặc như chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng…Các thế lực thù địch cố tình phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu của đất nước ta trong hơn 90 năm qua, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đòi đa nguyên, đa đảng, lật đổ chế độ…

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phác tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông khác. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên quan trọng hơn.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hội thảo thống nhất cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 53 của Ban Bí thư, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tự giác tham gia đấu tranh trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đó, cần chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Phải kết hợp và gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó xác định lấy yếu tố “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả. Cùng với đấu tranh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tư tưởng, chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống để định hướng dư luận; bồi dưỡng, nâng cao khả năng tự phòng chống cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, phải củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý và các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với nhà mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên Internet, mạng xã hội. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, đầu tư phương tiện, công nghệ cho các lực lượng chuyên trách trong công tác đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch, phản động.../.


                                                                          Trung Anh
                                        (Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay6,137
  • Tháng hiện tại135,285
  • Tổng lượt truy cập7,361,072
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây