Giới thiệu sách mới tháng 7.2020

Thứ sáu - 24/07/2020 06:18

Cuốn sách luật ngân sách nhà nước để kịp thời giúp cán bộ làm công tác kế toán nắm bắt những thông tin mới về luật ngân sách nhà nước - hệ thống mục lục ngân sách và hướng dẫn mới nhất về quản lý chi tiêu trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.
Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với lãnh đạo và cán bộ các cơ quan đơn vị sự nghiệp.
Cuốn sách bao gồm những vấn đề sau:
Phần I. luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành
Phần II. hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ năm ngân sách 2017)
Phần III. nguyên tắc và các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước
Phần IV. quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính và đầu tư công giai đoạn 2016-2020
Phần V. định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách và lập dự toán, quyết toán kinh phí nhà nước 
Phần VI. hướng dẫn hoạt động quản lý tài chính và công khai tài chính nhà nước
Phần VII. quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và sự nghiệp khác
Phần VIII. chính sách tiền lương và chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị
 

 
 
Ngày 21-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp lại, xử lý tài sản công;... Cụ thể như: Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05-3-2018 Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 
Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05-7-2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05-3-2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyê và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07-05-2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;…
Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách 400 trang.
Nội dung Luật Quản lý sử dụng tài sản công:
Phần thứ nhất: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định chi tiết thi hành
Phần thứ hai: Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Phần thứ ba: Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
Phần thứ tư: Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản côngNhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: cẩm nang giải đáp vướng mắc về luật ngân sách nhà nước - hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Nội dung cuốn sách
Phần I: Cẩm nang giải đáp vướng mắc về Luật Ngân sách Nhà nước.
 Phần II: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thư viện Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


https://media.loveitopcdn.com/6050/upload/images/luat-mat-tran-to-quoc-viet-nam-sua-doi-cac-quy-dinh-moi-ve-vai-tro-vi-tri-quyen-va-trach-nhiem-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam.jpg
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII từ ngày 25 đến ngày 27-09-2014 nhất trí thông qua. Luật mặt trận tổ quốc việt nam (sửa đổi)

Nội dung cuốn sách luật mặt trận tổ quốc việt nam năm 2015 sửa đổi gồm các phần chính sau đây
Phần thứ nhất. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII )
Phần thứ hai. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII
Phần thứ ba. Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phần thứ tư. Quy định về công tác Đảng trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ năm. Quy định tiếp công dân, quy chế phối hợp hoạt động, tuyên truyền pháp luật của Ủy ban Mặt trận các cấp
Phần thứ sáu. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng & văn bản hướng dẫn ưu đãi người có công
Phần thứ bảy. Chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ tám. Một số Luật quan trọng của Quốc hội có liên quan đến vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trân trọng giới thiệu cuốn sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam tới bạn đọc
Thư viện Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

https://media.loveitopcdn.com/6050/upload/images/luat-trung-cau-y-dan-luat-hoat-dong-giam-sat-cua-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan.jpg
Luật trưng cầu ý dân luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân, Tiếp công dân và các văn bản có liên quan.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Trưng cầu ý dân được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016);
Phần II. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016);
Phần III. Luật Tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần IV. Chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và quy trình tiếp công dân;
Phần V. Hướng dẫn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của cơ quan, ban ngành;
Phần VI. Luật Khiếu nại – Luật Tố cáo và quy trình giải quyết, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
Phần VII. Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân và quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động;
Phần VIII. Hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phần IX. Luật Phòng chống tham nhũng và chế độ khen thưởng trong việc tố cáo tham nhũng.

https://media.loveitopcdn.com/6050/upload/images/luat-to-tung-hanh-chinh-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiii.jpg
Luật tố tụng hành chính được thông qua tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016) và luật hành chính - nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước ”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. luật tố tụng hành chính được thông qua tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa xiii (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016)
Phần II. luật hành chính - nguyên tắc cơ bản trong quản lý và quy chế pháp lý hành chính
Phần III. công tác bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Phần IV. quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
Phần V. hệ thống quản lý chất lượng iso và tiêu chuẩn chuẩn văn hóa trong cơ quan hành chính
Phần VI . hướng dẫn kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
Phần VII. quy địnhmới nhất về đánh giá, phân loại và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.

Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức các cơ quan quản lý nhà nước, làm việc trong chính quyền địa phương tại xã, phường, thị trấn và cá nhân tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.luật tố tụng hành chính quy định tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện.....Hy vọng tư liệu này sẽ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của bạn đọc.
Thư viện Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Để Tìm hiểu Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, Hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính hộ tịch hộ khẩu, hôn nhân và gia đình giúp cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư, trợ giúp pháp lý và bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thihànhNhằm giúp cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư, trợ giúp pháp lý và bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc cuốn sáchCẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư phápVăn phòng luật sư & trợ giúp pháp lý.Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch hộ khẩu, hôn nhân và gia đình.
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và công tác quản lý về bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại
Phần thứ tư. Luật Hôn nhân và gia đình -  Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình
Phần thứ năm. Công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực
Phần thứ sáu. Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành Để đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu của xã hội, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân hơn ai hết phải hiểu rõ pháp luật, nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ, chính sách trong nghiệp vụ ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Hỏi đáp tình huống pháp luật dành cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân & các chế độ, chính sách mới nhất,Hỏi đáp tình huống pháp luật dành cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân & các chế độ, chính sách mới nhất
Để đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu của xã hội, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân hơn ai hết phải hiểu rõ pháp luật, nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ, chính sách trong nghiệp vụ ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy,Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: Hỏi đáp tình huống pháp luật dành cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân & các chế độ, chính sách mới nhất
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. luật công an nhân dân
Phần thứ hai. hỏi đáp về tuyển chọn, nghĩa vụ tham gia, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của công an nhân dân
Phần thứ ba. hỏi đáp về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của công an nhân dân
Phần thứ tư. hỏi đáp về công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông của công an nhân dân
Phần thứ năm. hỏi đáp về đăng ký cư trú, cấp đổi thẻ căn cước công dân
Phần thứ sáu. hỏi đáp về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Phần thứ bảy. hỏi đáp về công tác phòng, chống cháy nổ và quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ của công an nhân dân
Phần thứ tám. hỏi đáp về tạm giữ, tạm giam, quản lý phạm nhân, quản lý trại viên, quản lý tang vật phương tiện tạm giữ của công an nhân dân
Phần thứ chín. chế độ tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức công tác trong ngành công an
Phần thứ mười. quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân


Giới thiệu Sổ Tay Công Tác Đảng Năm 2020 nhằm giúp các cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh và giúp các Đảng bộ, Chi bộ ở cơ sở tham khảo những thông tin cơ bản, ghi chép các công việc liên quan đến công tác đảng, Bán Sổ tay công tác Đảng 2020 do NXB: Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2020 với nhiều nội dung, hướng dẫn quan trọng được cập nhật mới nhất như sau:

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
1. Lời dạy của Bác Hồ
2. Quy định của Ban chấp hành Trung ương số 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm
3. Quy định của Ban Bí thư số 109-QĐ/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
4. Chỉ thị của Ban Bí thư số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
5. Quy định của Ban Bí thư số 127-QĐ/TW, ngày 01 tháng 03 năm 2018 chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
6. Quy định số 08-QĐI/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương
7. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (trích Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII)
8. Chỉ thị của Ban Bí thư số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.
Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)
Thư viện Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ tư).
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
Cuốn sách Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh gồm những mẩu chuyện kể rất đời thường về Bác, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về phong cách Hồ Chí Minh trên các khía cạnh: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt. Mỗi mẩu chuyện đều thể hiện phong cách rất giản dị, gần gũi nhưng thật tinh tế của Bác. Lối sống, tác phong quần chúng của Bác luôn là chuẩn mực nhân cách người cách mạng nhưng lại không hề xa lạ với mỗi con người bình thường mà ai cũng có thể tự soi, tự sửa, học tập, noi theo…


70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
Cuốn sách tập hợp 31 bài viết của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh, phân tích, làm rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung và khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm Cần kiệm liêm chính; việc học tập và làm theo đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính tại một số ban, ngành, cơ quan, đơn vị; những bài học và giải pháp thực hiện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.

 

Học tập và làm theo phong cách “Dân vận khéo” Hồ Chí Minh
(Xuất bản lần thứ hai)

- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 176tr
Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 03 phần:
Phần thứ nhất: “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn;
Phần thứ hai: Làm theo phong cách “Dân vận khéo” Hồ Chí Minh;
Phần thứ ba: Trích dẫn những câu nói và viết về dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Qua đó, làm rõ vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác dân vận trong việc bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng mới, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phải làm tốt công tác vận động quần chúng, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng và phong cách dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 03 phần:
Phần thứ nhất: “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn;
Phần thứ hai: Làm theo phong cách “Dân vận khéo” Hồ Chí Minh;
Phần thứ ba: Trích dẫn những câu nói và viết về dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Qua đó, làm rõ vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác dân vận trong việc bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng mới, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phải làm tốt công tác vận động quần chúng, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng và phong cách dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 460tr
Cuốn sách tập hợp 42 bài viết và tham luận tại Hội thảo khoa học “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp tổ chức. Các bài viết và tham luận góp phần làm sáng tỏ giá trị và ý nghĩa tác phẩm cũng như các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.
Cuốn sách không chỉ mang ý nghĩa tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Người suốt đời vì nước, vì dân; mà còn giúp các thế hệ cán bộ, đảng viên kiểm điểm hành vi, thái độ, đạo đức trong đời sống cũng như trong công việc, từ đó, phấn đấu giữ gìn và tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

 

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
-Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 500trVới 9 chương, được kết cấu thành 3 phần, cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước; tác động của kinh tế thị trường đến quản lý nhà nước; nội dung và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong một số ngành, lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin, truyền thông, đối ngoạiĐổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (sách xuất bản lần thứ hai).
-Tác giả: Cao Văn Thống - Vũ Trọng Lâm
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 464tr
- Giá tiền : 154.000đ
Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:
Chương I: Một số vấn đề về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ;
Chương II: Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua;
Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới.
Qua đó, giúp bạn đọc và cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành có được hệ thống thông tin về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thực hiện chức năng giám sát quyền
lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay
-Tác giả: TS. Vũ Thị Mỹ Hằng
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 288
- Giá tiền : 104.000đ
Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam;
Chương 2: Thực trạng hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay;
Chương 3: Một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam.
Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn chức năng giám sát của Quốc hội nước ta. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội là một yêu cầu cấp thiết. Để thực hiện tốt chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, Quốc hội phải tăng cường và thực hiện chức năng giám sát một cách có hiệu quả nhất. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân hiện nay.
 
 
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
-Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 353

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương, trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cuốn sách được xuất bản và phát hành lần đầu ở Việt Nam năm 2018, được dịch và phát hành ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng năm, đạt giải C về sách chính trị, kinh tế, pháp luật tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai năm 2019 và được xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung vào tháng 3/2020.
Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và bạn đọc quan tâm đến vấn đề đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
-Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 500tr
- Giá tiền : 269.000đ


Nội dung cuốn sách được kết cấu thành bốn phần, tổng hợp và hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội của Trung ương và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các văn bản liên quan tới công tác chuẩn bị đại hội và các biểu mẫu phục vụ công tác tổ chức, điều hành đại hội đảng bộ các cấp. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối

Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở (Xuất bản lần thứ hai)
- Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2019
- Số trang : 148
- Giá tiền : 30.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở giới thiệu những nội dung về: lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay; vị trí, vai trò và một số nghiệp vụ công tác trong phát động và tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm tuyên truyền, vận động trong Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở.

            Cưỡng chế hành chính - Lý luận và thực tiễn.
- Tác giả: TS. Trần Thị Lâm Thi
- Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
- Năm xuất bản: 2019
- Số trang : 148tr
- Giá tiền : 30.000đ

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận về cưỡng chế hành chính;
Chương II: Cưỡng chế hành chính trong thực tiễn pháp luật ở Việt Nam hiện nay;
Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cưỡng chế hành chính trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Ở chương I, tác giả đã phân tích, làm sáng tỏ một cách tương đối toàn diện, hệ thống những vấn đề lý luận về cưỡng chế hành chính; làm rõ bản chất, đặc điểm, phân loại, đánh giá vai trò của cưỡng chế hành chính trong quản lý nhà nước…
Ở chương II, tác giả cuốn sách phân tích thực trạng pháp luật về cưỡng chế hành chính, làm rõ thực tiễn áp dụng cưỡng chế hành chính và đưa ra những đánh giá chung về cưỡng chế hành chính ở nước ta hiện nay.
Trên cơ sở đó, ở chương III, tác giả đã đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cưỡng chế hành chính trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền công dân và quyền con người.
Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
- Tác giả: PGS TS. Nguyễn Thế Kỷ
- Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang : 506
- Giá tiền : 195.000đ

Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của PGS, TS. Nguyễn Thế Kỷ. Ông là nhà báo, nhà văn có gần 40 năm cầm bút, trải qua các cương vị phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo Đài PTTH Nghệ An, Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Vụ trưởng vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Thực tiễn hoạt động 40 năm qua đã giúp tác giả cuốn sách có tầm nhìn, góc nhìn rộng, sâu, biện chứng; lý luận và thực tiễn luôn gắn bó, hòa quyện; nhiều hiện tượng, nhiều vấn đề của báo chí, văn hóa được ông phân tích, bình luận thấu đáo, chân tình, khách quan. Những năm gần đây, tuy công việc quản lý bận rộn nhưng PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ vẫn say sưa viết báo, nghiên cứu, giảng dạy báo chí, văn hóa, đào tạo nhiều thạc sỹ, tiến sỹ báo chí học và văn hóa học. Không chỉ tâm huyết với những vấn đề nóng hổi của báo chí, văn hóa mang hơi thở của thời cuộc, ông còn có những ghi chép xúc động về những vùng đất, những con người mà ông đã qua, đã gặp.
Cuốn sách “Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ có hai mảng nội dung hấp dẫn và bổ ích:
 Phần 1: “Hồ Chí Minh, Người sáng lập, Người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam”. Năm 2020, Việt Nam và thế giới kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Vì sự kiện quan trọng này, phần mở đầu cuốn sách là một số bài viết của tác giả về Bác Hồ: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về báo chí, văn hóa; Người làm báo, viết báo; người căn dặn, mong muốn xây dựng nền báo chí nước nhà vững mạnh, cán bộ báo chí là những chiến sỹ gương mẫu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; giới báo chí Việt Nam học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
 Phần 2: “Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tác giả phác họa bức tranh toàn cảnh nền báo chí, truyền thông nước nhà, nhất là việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chiến lược, chính sách, cơ chế phát triển báo chí; một số vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí; báo chí trong kỷ nguyên số, đa loại hình, đa nền tảng; báo chí Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những cuộc trả lời phỏng vấn thú vị về chuyện nghề, chuyện đời. Cũng ở phần này, tác giả nêu những góc nhìn, những lý giải về báo chí - văn hóa. Đó là những ghi chép, nghĩ suy về con người, vùng đất, sự kiện, vấn đề mà tác giả trải nghiệm dưới góc nhìn báo chí - văn hóa học. Đó là tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người khởi xướng “Những việc cần làm ngay” của báo chí nước ta “đêm trước” Đổi mới; nhà cách mạng, nhà báo xuất sắc Phan Đăng Lưu; là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm báo, viết văn, viết kịch của tác giả.
Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Dịch giả: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Xuân Hòa hiệu đính.
- Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông.
- Năm xuất bản: 2020
- Số trang :200tr
- Giá tiền : 285.000đ


Tập hồi ký Những người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch bởi hai dịch giả Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Xuân Hòa hiệu đính.
Tác phẩm đặc biệt này bao gồm 17 hồi ký của các tướng lĩnh, những nhà hoạt động cách mạng, những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của nước Nga, những người đã từng được làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Người.
Đây là những tư liệu rất quý báu ghi lại những ấn tượng sâu đậm và chân thực nhất của những người Nga về Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi Người còn là một nhà hoạt động bí mật, đến lúc trở thành vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam. Điểm trùng hợp trong câu chuyện của các tác giả, những người đã trực tiếp được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồi tưởng về Người, là những ấn tượng sâu đậm về sự giản dị, chân thành và chu đáo của một bậc chân nhân; sự minh triết của một trí thức lớn và một tâm hồn cao đẹp kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Cuốn sách ghi lại được những hồi ức cảm động nhất, không cường điệu, không tô vẽ, tạo nên một bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhiều góc độ khác nhau, qua từng thời điểm và các cảnh huống khác nhau. Sự hấp dẫn, sức lôi cuốn và khả năng cảm hóa của Người ngoài phong độ ung dung, mực thước, sự tinh tế như một nhà ngoại giao; còn ở chỗ, là một trí tuệ mẫn tiệp, uyên bác, sâu sắc và từng trải.
Tập hồi ký không chỉ là một món quà quý báu nhân dịp nhân dân Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là sợi dây kết nối, góp phần làm bền chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Liên bang Nga. Cùng với thời gian, mối quan hệ này chắc chắn sẽ không ngừng phát triển mà ngày càng bước lên một tầm cao mới, hợp tác một cách bình đẳng, chiến lược toàn diện và bền vững như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Con đường công nghiệp hoá trong thế kỷ XXI: những thách thức mới và những mô hình nổi trội.
Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia sự thật
Xuất bản năm: 2019
Số trang: 694tr ; Khổ sách: 16 x 24 cm
Giá bìa: 278.000 đồng

Nội dung của cuốn sách:
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Sự cần thiết và thách thức đối với công nghiệp hóa.
Phần III. Những con đường phát triển công nghiệp: Quá khứ hiệ tại và tương lai.
Phần IV. Biến đổi khí hậu và tính bền vững.
Phần V. Những thách thức đối với chính sách công nghiệp.
Phần VI. Kết Luận.Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam.
Tác giả: Đặng Minh Tuấn - Vũ Công Giao - Đoàn Đức Lương - Lê Thị Nga (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
Xuất bản năm: 2019
Giá bìa: 190.000 đồng

Nội dung của cuốn sách gồm :
Phần I: Một số vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước
Phần II: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực Nhà nước ở Việt Nam

Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật.
Xuất bản năm: 2019
Giá bìa: 230.000 đồng
Nội dung của cuốn sách gồm:
Phần thứ nhất: Trích nội dung về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong các tác phẩm của C.MAC – PH. ĂNGHEN
Phần thứ hai: Trích nội dung về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong các tác phẩm của V.I.LÊNIN


130 câu nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia sự thật
Xuất bản năm: 2020
Số trang: 76tr
Cuốn sách gồm 130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, được biên soạn hệ thống một cách toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng như: vị trí, vai trò, mục đích, phương châm của xây dựng Đảng, lực lượng làm công tác xây dựng Đảng; nội dung của công tác xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay7,685
  • Tháng hiện tại198,648
  • Tổng lượt truy cập7,424,435
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây