Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

 •   24/08/2022 05:54:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á.
Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

 •   16/05/2022 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 526
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Đây là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ số và kết hợp, hội tụ nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Kinh nghiệm của những lần chuyển đổi công nghệ trước đây cho thấy, những nước đi đầu trong ứng dụng và phát triển công nghệ mới sẽ luôn là những nước thịnh vượng, phát triển nhất.
Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

 •   28/04/2022 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 1998
 •   Phản hồi: 0
Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị chung của các dân tộc. Ngày nay, quyền con người, quyền công dân được xem là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế và bản sắc văn hóa. Về lý luận cũng như thực tế, nhân quyền hay quyền cơ bản của con người, công dân là những quyền không thể thiếu để cá nhân có thể tồn tại và phát triển bình thường với tư cách là một thành viên của cộng đồng xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
Quan điểm của Lê Nin về công tác cán bộ vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

Quan điểm của Lê Nin về công tác cán bộ vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

 •   26/04/2022 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0
Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết Macxit, là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản. Trong quá trình lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Mười, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917), Người luôn coi trọng công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có có uy tín và kinh nghiệm của Đảng.
Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân chủ ở cơ sở

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân chủ ở cơ sở

 •   19/04/2022 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 666
 •   Phản hồi: 0
Dân chủ là mục tiêu và động lực của phát triển xã hội, thực hành dân chủ là chìa khoá vạn năng của sự phát triển. Dân chủ là giải pháp hữu hiệu để tạo nên sự nhất trí căn bản về lợi ích của các thành phần kinh tế, các giai tầng và các cộng đồng dân tộc trong xã hội nước ta. Sự nhất trí đó tổng hợp thành sức mạnh của dân tộc, tạo nên nội lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua tất cả khó khăn, thử thách.
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022): Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn của Cách mạng Việt nam

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022): Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn của Cách mạng Việt nam

 •   08/04/2022 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 588
 •   Phản hồi: 0
Từ việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luôn suy nghĩ, tìm tòi những vấn đề mới từ cuộc sống đặt ra, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn trở thành nhà chính trị xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với những bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hội nhập và hợp tác quốc tế

Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hội nhập và hợp tác quốc tế

 •   05/04/2022 06:33:00 AM
 •   Đã xem: 3750
 •   Phản hồi: 0
Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao hòa hiếu, giàu tính nhân văn của dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng ta luôn được phát triển và hoàn thiện qua các thời kỳ cách mạng.
Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”

Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”

 •   31/03/2022 06:18:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) – Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” tiếp tục bổ sung tư liệu, khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa vai trò, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến.

Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến.

 •   31/03/2022 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Tuyên Quang - vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng đã chứng kiến nhiều hoạt động và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.
Phát huy bản lĩnh cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Phát huy bản lĩnh cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

 •   10/03/2022 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 726
 •   Phản hồi: 0
Bản lĩnh là đức tính tự quyết định, là sự dũng cảm trong mỗi người, thể hiện ở việc dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt với sự thật, không ngại khó khăn thử thách trước mọi hoàn cảnh, phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời của đồng chí Tô Hiệu

Tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời của đồng chí Tô Hiệu

 •   04/03/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 1109
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Tô Hiệu là người cộng sản mẫu mực, có bản lĩnh chính trị kiên cường, phẩm chất đạo đức trong sáng, quyết hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, ông còn là tấm gương sáng về việc tự học và học tập suốt đời để cho thế hệ trẻ noi gương vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Phát huy vai trò của Phụ nữ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của Phụ nữ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

 •   03/03/2022 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Phát huy vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở Hà Tĩnh

Phát huy vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở Hà Tĩnh

 •   20/02/2022 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò phụ nữ trong xã hội, góp phần đạt tới các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc là một trong những mực tiêu, nhiệm vụ được Đảng ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” .
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và thực hiện quyền con người trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và thực hiện quyền con người trong giai đoạn hiện nay

 •   07/12/2021 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 738
 •   Phản hồi: 0
Vấn đề xuyên suốt, cốt lõi trong toàn bộ di sản Hồ Chí Minh, chi phối tư tưởng và hành động của Người là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”1.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở tại Hà Tĩnh trong thời gian tới

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở tại Hà Tĩnh trong thời gian tới

 •   05/12/2021 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 1100
 •   Phản hồi: 0
Việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội.
Phát huy vai trò của cán bộ, công chức cấp cơ sở trong việc bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò của cán bộ, công chức cấp cơ sở trong việc bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   02/12/2021 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 2994
 •   Phản hồi: 0
Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở là chốt chặn quan trọng, phải được xem là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị của từng cán bộ, đảng viên.
Giá trị tư tưởng của Ph.Ăng-ghen và thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay

Giá trị tư tưởng của Ph.Ăng-ghen và thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay

 •   28/11/2021 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
Với bộ óc thiên tài, trái tim nhân hậu và đức tính khiêm nhường, Ph.Ăng-ghen đã cống hiến cho nhân loại nhiều tư tưởng, lý luận có giá trị lịch sử to lớn và có ý nghĩa soi sáng con đường xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn - xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho các dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam
Phát động toàn quốc kháng chiến - Bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát động toàn quốc kháng chiến - Bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   25/11/2021 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 630
 •   Phản hồi: 0
Việc phát động Toàn quốc kháng chiến chứng tỏ Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt nhận định đúng tình hình, đánh giá đúng âm mưu và hành động của kẻ thù; đồng thời cũng thấy rõ lực lượng và khả năng mọi mặt của ta.
Lý luận, Thực tiễn và Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lý luận, Thực tiễn và Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   23/11/2021 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử Đại biểu Quốc hộikhóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay5,312
 • Tháng hiện tại131,711
 • Tổng lượt truy cập2,434,133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây