Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

 •   22/07/2021 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Chiến tranh đã lùi xa, non sông Việt Nam thu về một mối. Nhân dân ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Nhưng, nỗi đau chiến tranh và hậu quả tàn khốc của nó vẫn còn đó, trong tiềm thức và hiện thực cuộc sống hôm nay.
Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào bài giảng Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận

Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào bài giảng Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận

 •   20/07/2021 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc chính phủ và đoàn thể đã giao cho.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

 •   19/06/2021 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Trên con đường cứu nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến công tác báo chí. Người quan niệm báo chí như là phương tiện, như là vũ khí sắc bén và đã sử dụng nó rất tài tình, hiệu quả trong các chặng đường đấu tranh cách mạng. Người vừa là chiến sĩ cách mạng kiên cường, vừa là nhà báo tiên phong mẫu mực và tài năng, có công lao to lớn khai sáng dòng báo chí cách mạng ở Việt Nam. Tìm hiểu, nghiên cứu quan điểm của Bác Hồ về báo chí, sự nghiệp và những di sản báo chí của Người có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc nghiên cứu, phát triển và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và đổi mới báo chí nói riêng. Đó cũng là ước muốn, nguyện vọng và trách nhiệm của những nhà báo Việt Nam hiện nay.
Một số kinh nghiệm trong xây dựng Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tại Hà Tĩnh

Một số kinh nghiệm trong xây dựng Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tại Hà Tĩnh

 •   24/05/2021 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Sau hai năm thực hiện, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của người dân từ chỗ "thụ động, trông chờ, ỷ lại" sang "tự lực, tự chủ, sáng tạo"
Để bầu cử thực sự là ngày hội lớn của người dân

Để bầu cử thực sự là ngày hội lớn của người dân

 •   12/05/2021 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân - ngày người dân thực hiện quyền “là chủ”, “làm chủ” của mình để góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Xây dựng nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng của Các Mác

Xây dựng nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng của Các Mác

 •   09/05/2021 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã tiếp thu, phát triển và hiện thực hóa những nguyên tắc và yêu cầu tư tưởng dân chủ của C.Mác trong xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã được Đảng và Nhà nước cụ thể hóa trong cương lĩnh chính trị, đường lối, Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là hệ thống tư tưởng dân chủ của C.Mác nói riêng và Chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung luôn được bổ sung, phát triển và hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn sinh động trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân Hà Tĩnh trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân Hà Tĩnh trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 •   30/04/2021 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Đội ngũ công nhân Hà Tĩnh là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân Hà Tĩnh lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa chiến lược.
Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

 •   29/04/2021 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch tiến công có ý nghĩa chiến lược cuối cùng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, là trận quyết chiến chiến lược lớn nhất đánh thẳng vào tận sào huyệt của địch, kết thúc vẻ vang sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

 •   29/04/2021 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Cuộc đời hoạt động cách mạng anh dũng, vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Trong đó, nổi bật là bài học về công tác tuyên truyền, vận động cách mạng.
Đồng chí Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   23/04/2021 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Sớm được tiếp nhận lý luận Mác – Lênin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ một thanh niên yêu nước chân chính, Hà Huy Tập dứt khoát hướng theo tư tưởng cách mạng của thời đại, trở thành người cộng sản kiên cường, Tổng bí thư của Đảng; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng và giải phóng dân tộc.
Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử quốc hội và HDND các cấp

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử quốc hội và HDND các cấp

 •   05/04/2021 04:42:58 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước, của địa phương.
Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh

Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh

 •   31/03/2021 05:27:43 AM
 •   Đã xem: 576
 •   Phản hồi: 0
Để nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh phát triển ngày càng cao, cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, thực hiện đổi mới sáng tạo, “khoa học công nghệ phải đi trước một bước” để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Một số giải pháp xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Một số giải pháp xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

 •   31/03/2021 05:16:18 AM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0
Sau 10 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị các cấp và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên phạm vi cả nước.
Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành và bài học về bản lĩnh của thanh niên

Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành và bài học về bản lĩnh của thanh niên

 •   26/03/2021 12:15:45 AM
 •   Đã xem: 523
 •   Phản hồi: 0
Ở thời điểm bước chân lên tàu Amiral Latouche Tréville…từ bến Nhà Rồng rời Tổ quốc tìm đường cứu nước (ngày 5-6-1911), người thanh niên Nguyễn Tất Thành vừa bước sang tuổi 21. Với lòng yêu nước, thương dân, bản lĩnh kiên cường, lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ, vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, gần 10 năm sau, ở tuổi 30, Nguyễn Tất Thành từ người tìm đường, trở thành người mở đường, dẫn đường cho dân tộc đi theo.
Đảng bộ Hà Tĩnh - 91 mùa xuân kiêu hãnh tiến lên!

Đảng bộ Hà Tĩnh - 91 mùa xuân kiêu hãnh tiến lên!

 •   11/03/2021 05:38:55 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Sự kiện thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuối tháng 3/1930 là mốc son đặc biệt quan trọng, mở ra những thắng lợi trong lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng, phát triển của quê hương Hà Tĩnh
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

 •   11/03/2021 05:15:42 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, Đảng và Bác Hồ đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN. Chính Người đã lựa chọn thanh niên là đối tượng đầu tiên để tổ chức mở lớp huấn luyện chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền bá đường lối cách mạng vô sản.
Tháo gỡ những rào cản để Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò trong hoạt động chính trị

Tháo gỡ những rào cản để Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò trong hoạt động chính trị

 •   11/03/2021 04:18:03 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động chính trị. Tuy nhiên, vẫn không ít rào cản đối với chị em nói chung, phụ nữ Hà Tĩnh nói riêng trong quá trình tham gia vào lĩnh vực này.
Đoàn viên, Thanh niên Hà Tĩnh phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn viên, Thanh niên Hà Tĩnh phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới

 •   11/03/2021 03:55:31 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của đoàn thanh niên là rất lớn.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay3,362
 • Tháng hiện tại64,881
 • Tổng lượt truy cập929,217
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây