Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở tại Hà Tĩnh trong thời gian tới

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở tại Hà Tĩnh trong thời gian tới

 •   05/12/2021 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội.
Phát huy vai trò của cán bộ, công chức cấp cơ sở trong việc bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò của cán bộ, công chức cấp cơ sở trong việc bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   02/12/2021 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở là chốt chặn quan trọng, phải được xem là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị của từng cán bộ, đảng viên.
Giá trị tư tưởng của Ph.Ăng-ghen và thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay

Giá trị tư tưởng của Ph.Ăng-ghen và thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay

 •   28/11/2021 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Với bộ óc thiên tài, trái tim nhân hậu và đức tính khiêm nhường, Ph.Ăng-ghen đã cống hiến cho nhân loại nhiều tư tưởng, lý luận có giá trị lịch sử to lớn và có ý nghĩa soi sáng con đường xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn - xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho các dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam
Phát động toàn quốc kháng chiến - Bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát động toàn quốc kháng chiến - Bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   25/11/2021 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Việc phát động Toàn quốc kháng chiến chứng tỏ Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt nhận định đúng tình hình, đánh giá đúng âm mưu và hành động của kẻ thù; đồng thời cũng thấy rõ lực lượng và khả năng mọi mặt của ta.
Lý luận, Thực tiễn và Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lý luận, Thực tiễn và Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   23/11/2021 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử Đại biểu Quốc hộikhóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
Chủ Tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người

Chủ Tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người

 •   20/11/2021 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ giáo viên bắt nguồn từ tư tưởng và quan điểm đánh giá vai trò quan trọng của người cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Người viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “ bất cứ chính sách công tác gì có cán bộ tốt thì thành công”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
Nâng cao quyền năng kinh tế cho Phụ nữ Hà Tĩnh

Nâng cao quyền năng kinh tế cho Phụ nữ Hà Tĩnh

 •   08/11/2021 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.”
Thành lập Văn phòng Thừa phát lại góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp ở Hà Tĩnh

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp ở Hà Tĩnh

 •   07/11/2021 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua Hà Tĩnh đang trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung bộ, tốc độ đô thị hóa, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, đến năm 2021 tổng số đăng ký thành lập mới là 10.639 doanh nghiệp (DN), tổng vốn điều lệ đăng ký 104.248 tỷ đồng (bình quân 9,8 tỷ đồng/DN); trong đó có 8.997 DN hoạt động (đạt 6,9 DN/1.000 người dân), 1.017 hợp tác xã, 3.380 tổ hợp tác, 60.000/47.916 hộ có đăng ký kinh doanh, 1.419 dự án đầu tư, trong đó: 1.345 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 117.042 tỷ đồng và 74 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 13,684 tỷ USD . Tỉnh Hà Tĩnh đang huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước .
Những chỉ dẫn trong Cách mạng Tháng Mười Nga được Hồ Chí Minh vận dụng vào Cách mạng Việt Nam

Những chỉ dẫn trong Cách mạng Tháng Mười Nga được Hồ Chí Minh vận dụng vào Cách mạng Việt Nam

 •   07/11/2021 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc, phát triển đất nước. Cuối năm 1923, đầu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc bí mật đến Liên Xô để học tập nghiên cứu về Lênin và cuộc cách mạng đã biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực.
Tháo gỡ những rào cản trong chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở tỉnh Hà Tĩnh

Tháo gỡ những rào cản trong chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở tỉnh Hà Tĩnh

 •   06/10/2021 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang phát triển rất mạnh mẽ, nền kinh tế số trở thành một trong những đặc trưng cơ bản của thời đại. Kinh tế số sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh và đời sống văn hóa xã hội. Trong 10 năm qua (2011 - 2020) Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử, với Đề án xây dựng chính phủ điện tử tại Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020, theo Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh.
Sáng mãi ngọn lửa thiêng Xô viết Nghệ -Tĩnh

Sáng mãi ngọn lửa thiêng Xô viết Nghệ -Tĩnh

 •   10/09/2021 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Xô viết Nghệ - Tĩnh là cuộc tranh vĩ đại đầu tiên của quần chúng công - nông từ khi có Đảng lãnh đạo với khí thế ngút trời, trào dâng thác lũ, đã khẳng định giá trị của tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh quần chúng Nhân dân làm nên lịch sử. Tiếng trống Xô viết năm 1930 đã mang khát vọng độc lập, tự do của những người dân bị áp bức, là ngọn lửa thiêng thắp sáng, tiếp bước mở đường cho những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam sau này.
Giá trị lý luận và thực tiễn từ những đóng góp của đồng chí Trần Phú đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

Giá trị lý luận và thực tiễn từ những đóng góp của đồng chí Trần Phú đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

 •   07/09/2021 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Đã tròn 90 năm ngày Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta - Đồng chí Trần Phú hy sinh tại Nhà thương Chợ Quán ngày 06/9/1931, ở tuổi 27, nhưng những cống hiến của đồng chí đã để lại cho Đảng ta, cách mạng Việt Nam một tấm gương người cộng sản hết mực kiên cường, trung thành, tận tụy, chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Những đóng góp của Trần Phú luôn có giá trị to lớn về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lý luận, đạo đức, đặc biệt là tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Lý tưởng, niềm tin và chí khí chiến đấu của Tổng Bí thư Trần Phú

Lý tưởng, niềm tin và chí khí chiến đấu của Tổng Bí thư Trần Phú

 •   06/09/2021 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Ngày 6/9/1931, Tổng Bí thư Trần Phú - người con kiên trung làng Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) - qua đời khi mới 27 tuổi. Sự hy sinh cao cả đó đã khơi nguồn sống, sự trường tồn của lý tưởng mà cả cuộc đời đồng chí đã tin, theo và “giữ vững chí khí chiến đấu” cho đến hơi thở cuối cùng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống mãi trong trái tim Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống mãi trong trái tim Nhân dân Việt Nam

 •   27/08/2021 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Tên tuổi, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Với hơn 80 năm hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.
Xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII

 •   26/08/2021 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, được Đảng ta thường xuyên chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quan điểm đó tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng kế thừa, bổ sung, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành những trọng trách của mình trước nhân dân và dân tộc.
Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới từ ngày tái lập tỉnh đến nay

Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới từ ngày tái lập tỉnh đến nay

 •   25/08/2021 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là chủ trương, hướng đi đúng đắn phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của người dân nông thôn. Nhận thức được điều đó, ngay từ khi tái thành lập tỉnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong những năm 1992 – 1995: “…Phát triển kinh tế hàng hóa, trước hết đẩy mạnh sản xuất nông – ngư – lâm nghiệp toàn diện, trọng tâm là lương thực, thực phẩm”. Xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, Đảng bộ tỉnh đã ra nhiều nghị quyết về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Năm 1991 toàn tỉnh có 105.178 hộ nghèo chiếm 36% tổng số hộ trong toàn tỉnh. Đến năm 1999 đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18.516 chiếm 12% tổng số hộ trong toàn tỉnh (1). Từ một tỉnh nghèo mới tái lập, đạt được kết qủa trên là sự cố gắng to lớn của nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp.
Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945

 •   19/08/2021 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Kiên cường, bất khuất là một trong những truyền thống tốt đẹp của quê hương Hà Tĩnh. Truyền thống đó đã được kế thừa và phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đầu đấu tranh cách mạng giành chính quyền ở Hà Tĩnh.
Tiếp tục xiết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ,công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

Tiếp tục xiết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ,công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

 •   18/08/2021 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong những năm qua tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản: Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/11/2008 và Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Tĩnh và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn

 •   14/08/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Với cương vị là người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức công đoàn, làm cho tổ chức này ngày càng lớn mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay2,690
 • Tháng hiện tại57,194
 • Tổng lượt truy cập1,387,137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây