Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

 •   29/04/2021 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch tiến công có ý nghĩa chiến lược cuối cùng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, là trận quyết chiến chiến lược lớn nhất đánh thẳng vào tận sào huyệt của địch, kết thúc vẻ vang sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

 •   29/04/2021 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Cuộc đời hoạt động cách mạng anh dũng, vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Trong đó, nổi bật là bài học về công tác tuyên truyền, vận động cách mạng.
Đồng chí Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   23/04/2021 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Sớm được tiếp nhận lý luận Mác – Lênin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ một thanh niên yêu nước chân chính, Hà Huy Tập dứt khoát hướng theo tư tưởng cách mạng của thời đại, trở thành người cộng sản kiên cường, Tổng bí thư của Đảng; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng và giải phóng dân tộc.
Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử quốc hội và HDND các cấp

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử quốc hội và HDND các cấp

 •   05/04/2021 04:42:58 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước, của địa phương.
Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh

Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh

 •   31/03/2021 05:27:43 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Để nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh phát triển ngày càng cao, cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, thực hiện đổi mới sáng tạo, “khoa học công nghệ phải đi trước một bước” để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Một số giải pháp xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Một số giải pháp xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

 •   31/03/2021 05:16:18 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Sau 10 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị các cấp và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên phạm vi cả nước.
Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành và bài học về bản lĩnh của thanh niên

Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành và bài học về bản lĩnh của thanh niên

 •   26/03/2021 12:15:45 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Ở thời điểm bước chân lên tàu Amiral Latouche Tréville…từ bến Nhà Rồng rời Tổ quốc tìm đường cứu nước (ngày 5-6-1911), người thanh niên Nguyễn Tất Thành vừa bước sang tuổi 21. Với lòng yêu nước, thương dân, bản lĩnh kiên cường, lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ, vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, gần 10 năm sau, ở tuổi 30, Nguyễn Tất Thành từ người tìm đường, trở thành người mở đường, dẫn đường cho dân tộc đi theo.
Đảng bộ Hà Tĩnh - 91 mùa xuân kiêu hãnh tiến lên!

Đảng bộ Hà Tĩnh - 91 mùa xuân kiêu hãnh tiến lên!

 •   11/03/2021 05:38:55 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Sự kiện thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuối tháng 3/1930 là mốc son đặc biệt quan trọng, mở ra những thắng lợi trong lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng, phát triển của quê hương Hà Tĩnh
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

 •   11/03/2021 05:15:42 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, Đảng và Bác Hồ đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN. Chính Người đã lựa chọn thanh niên là đối tượng đầu tiên để tổ chức mở lớp huấn luyện chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền bá đường lối cách mạng vô sản.
Tháo gỡ những rào cản để Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò trong hoạt động chính trị

Tháo gỡ những rào cản để Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò trong hoạt động chính trị

 •   11/03/2021 04:18:03 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động chính trị. Tuy nhiên, vẫn không ít rào cản đối với chị em nói chung, phụ nữ Hà Tĩnh nói riêng trong quá trình tham gia vào lĩnh vực này.
Đoàn viên, Thanh niên Hà Tĩnh phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn viên, Thanh niên Hà Tĩnh phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới

 •   11/03/2021 03:55:31 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của đoàn thanh niên là rất lớn.
Quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh để tuổi trẻ mãi "là mùa xuân của xã hội"

Quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh để tuổi trẻ mãi "là mùa xuân của xã hội"

 •   11/03/2021 03:28:39 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ sự quan tâm đặc biệt. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên thể hiện tầm nhìn chiến lược với lực lượng kế thừa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Việc quán triệt vận dụng tư tưởng của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ ngày nay, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Phụ nữ Hà Tĩnh với phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Hà Tĩnh với phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

 •   03/03/2021 05:14:20 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò của phụ nữ, triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và người dân trên địa bàn.
Đầu Xuân, nghĩ về tư tưởng trồng Người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đầu Xuân, nghĩ về tư tưởng trồng Người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   22/02/2021 11:30:28 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Từ quan điểm đúng đắn và khoa học về con người đến vấn đề xây dựng con người - “Trồng người” là bước phát triển hợp lôgic của tư tưởng Hồ Chí Minh. “Trồng người” trở thành yêu cầu khách quan, là vấn đề chiến lược vừa cấp bách vừa lâu dài, là quy luật của cách mạng Việt Nam: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hơn 90 năm qua

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hơn 90 năm qua

 •   24/01/2021 11:01:31 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Để Nhân dân tin Đảng, hết lòng ủng hộ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch : Một số kết quả và kinh nghiệm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch : Một số kết quả và kinh nghiệm

 •   24/01/2021 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (1). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

 •   13/01/2021 05:13:43 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

 •   13/01/2021 05:06:17 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay2,088
 • Tháng hiện tại13,445
 • Tổng lượt truy cập750,877
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây