Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng ta vững mạnh

Cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng ta vững mạnh

 •   24/05/2022 11:46:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến tổ chức thanh niên và khả năng cách mạng của thanh niên trong tiến trình phát triển của lịch sử nước nhà. Người thấy rõ, muốn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng thành công xã hội mới, thanh niên phải được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tổ chức thành lực lượng cách mạng. Theo Người: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”1.
Chấn chỉnh công bộc “ngồi tót sỗ sàng”...

Chấn chỉnh công bộc “ngồi tót sỗ sàng”...

 •   29/04/2022 06:05:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Hơn hai thế kỷ trước, trong “Truyện Kiều”, cụ Nguyễn Du đã phác thảo chân dung một kiểu người gian manh, trịch thượng, bất nhân... đó là Mã Giám Sinh. Đặc điểm nhận dạng kiểu người này là “Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao...”, nhưng văn hóa ứng xử thì “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng...”.
Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị

Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị

 •   07/04/2022 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Một trong những thủ đoạn thâm độc mà các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị thường sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ là tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến tới mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ hiện hành trên đất nước ta. Do đó, nhận diện, bóc trần thủ đoạn này là một nội dung căn cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   24/03/2022 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
“Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian” (Khoản 3, Điều 2, Luật An ninh mạng 2018).
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cải cách hành chính nhà nước

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cải cách hành chính nhà nước

 •   18/03/2022 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Đổi mới hệ thống chính trị, hoạt động của Nhà nước và cải cách hành chính là vấn đề ở tất cả các quốc gia, là yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, là phản ánh tư duy và tư tưởng tiến bộ của đảng cầm quyền. Từ lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước cho thấy tính hiệu quả của cải cách hành chính là nhằm hiện đại hoá nền hành chính, đảm bảo sự dân chủ, công khai, minh bạch, trách nhiệm, sáng tạo, phục vụ hiệu qủa, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Vai trò của đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng

Vai trò của đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng

 •   17/03/2022 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 1052
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung được tổ chức Đoàn chú trọng thực hiện; đặc biệt trên môi trường không gian mạng, mạng xã hội đang có sự phát triển bùng nổ với nhiều tiện ích cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố tiêu cực và là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá, phủ nhận và từng bước xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
Tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   09/03/2022 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.
Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai- Năm 2022

Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai- Năm 2022

 •   01/03/2022 02:17:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Sáng 1-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo giới thiệu cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai-Năm 2022. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì họp báo.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch : Một số kết quả và kinh nghiệm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch : Một số kết quả và kinh nghiệm

 •   24/01/2021 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 653
 •   Phản hồi: 0
Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (1). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

 •   13/01/2021 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

 •   13/01/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay4,014
 • Tháng hiện tại129,514
 • Tổng lượt truy cập1,933,988
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây