Phát huy những giá trị tốt đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Phát huy những giá trị tốt đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

 •   18/11/2022 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Đoàn kết dân tộc là một giá trị thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tiềm tàng, là nguồn lực nội sinh xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, là yếu tố gắn kết tạo tính cộng đồng cao chuyển hóa thành tinh thần đoàn kết toàn dân và ý thức độc lập dân tộc hun đúc nên lòng yêu nước nồng nàn.
Phát huy vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế

Phát huy vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế

 •   17/10/2022 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 937
 •   Phản hồi: 0
Ra đời và trưởng thành cùng phong trào phụ nữ cả nước, phụ nữ Hà Tĩnh luôn giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước, của Hội cấp trên, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của từng thời kỳ, các thế hệ phụ nữ Hà Tĩnh đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào sự nghiệp cách mạng, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   13/10/2022 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc và nhân loại, Người suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, sức sống trường tồn với những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Và những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho các thế hệ hôm nay để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo.
Giải phóng Thủ đô Hà Nội - Mốc son lịch sử, sức mạnh hôm nay

Giải phóng Thủ đô Hà Nội - Mốc son lịch sử, sức mạnh hôm nay

 •   10/10/2022 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Đối với sự nghiệp kháng chiến của quân và dân ta, ngày giải phóng Thủ đô có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là sự kiện đánh dấu thời khắc thủ đô vừa giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân Pháp vừa đánh dấu kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm với một lực lượng cách mạng giờ đây đã lớn mạnh. 68 năm trôi qua nhưng ngày giải phóng Thủ đô vẫn luôn là mốc son trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.
Sáng mãi ngọn lửa thiêng Xô viết Nghệ -Tĩnh

Sáng mãi ngọn lửa thiêng Xô viết Nghệ -Tĩnh

 •   12/09/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0
Xô viết Nghệ - Tĩnh là Cuộc đấu tranh vĩ đại đầu tiên của quần chúng công - nông từ khi có Đảng lãnh đạo với khí thế ngút trời, trào dâng thác lũ, đã khẳng định giá trị của tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh quần chúng Nhân dân làm nên lịch sử. Tiếng trống Xô viết năm 1930 đã mang khát vọng độc lập, tự do của những người dân bị áp bức, là ngọn lửa thiêng thắp sáng, tiếp bước mở đường cho những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam sau này.
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

 •   24/08/2022 05:54:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á.
Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

 •   16/05/2022 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 693
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Đây là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ số và kết hợp, hội tụ nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Kinh nghiệm của những lần chuyển đổi công nghệ trước đây cho thấy, những nước đi đầu trong ứng dụng và phát triển công nghệ mới sẽ luôn là những nước thịnh vượng, phát triển nhất.
Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

 •   28/04/2022 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 4712
 •   Phản hồi: 0
Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị chung của các dân tộc. Ngày nay, quyền con người, quyền công dân được xem là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế và bản sắc văn hóa. Về lý luận cũng như thực tế, nhân quyền hay quyền cơ bản của con người, công dân là những quyền không thể thiếu để cá nhân có thể tồn tại và phát triển bình thường với tư cách là một thành viên của cộng đồng xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
Quan điểm của Lê Nin về công tác cán bộ vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

Quan điểm của Lê Nin về công tác cán bộ vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

 •   26/04/2022 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết Macxit, là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản. Trong quá trình lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Mười, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917), Người luôn coi trọng công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có có uy tín và kinh nghiệm của Đảng.
Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân chủ ở cơ sở

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân chủ ở cơ sở

 •   19/04/2022 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 848
 •   Phản hồi: 0
Dân chủ là mục tiêu và động lực của phát triển xã hội, thực hành dân chủ là chìa khoá vạn năng của sự phát triển. Dân chủ là giải pháp hữu hiệu để tạo nên sự nhất trí căn bản về lợi ích của các thành phần kinh tế, các giai tầng và các cộng đồng dân tộc trong xã hội nước ta. Sự nhất trí đó tổng hợp thành sức mạnh của dân tộc, tạo nên nội lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua tất cả khó khăn, thử thách.
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022): Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn của Cách mạng Việt nam

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022): Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn của Cách mạng Việt nam

 •   08/04/2022 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 684
 •   Phản hồi: 0
Từ việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luôn suy nghĩ, tìm tòi những vấn đề mới từ cuộc sống đặt ra, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn trở thành nhà chính trị xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với những bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hội nhập và hợp tác quốc tế

Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hội nhập và hợp tác quốc tế

 •   05/04/2022 06:33:00 AM
 •   Đã xem: 7673
 •   Phản hồi: 0
Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao hòa hiếu, giàu tính nhân văn của dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng ta luôn được phát triển và hoàn thiện qua các thời kỳ cách mạng.
Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”

Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”

 •   31/03/2022 06:18:00 AM
 •   Đã xem: 801
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) – Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” tiếp tục bổ sung tư liệu, khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa vai trò, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến.

Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến.

 •   31/03/2022 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Tuyên Quang - vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng đã chứng kiến nhiều hoạt động và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.
Phát huy bản lĩnh cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Phát huy bản lĩnh cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

 •   10/03/2022 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 1022
 •   Phản hồi: 0
Bản lĩnh là đức tính tự quyết định, là sự dũng cảm trong mỗi người, thể hiện ở việc dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt với sự thật, không ngại khó khăn thử thách trước mọi hoàn cảnh, phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời của đồng chí Tô Hiệu

Tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời của đồng chí Tô Hiệu

 •   04/03/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 1995
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Tô Hiệu là người cộng sản mẫu mực, có bản lĩnh chính trị kiên cường, phẩm chất đạo đức trong sáng, quyết hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, ông còn là tấm gương sáng về việc tự học và học tập suốt đời để cho thế hệ trẻ noi gương vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Phát huy vai trò của Phụ nữ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của Phụ nữ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

 •   03/03/2022 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Phát huy vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở Hà Tĩnh

Phát huy vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở Hà Tĩnh

 •   20/02/2022 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 1004
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò phụ nữ trong xã hội, góp phần đạt tới các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc là một trong những mực tiêu, nhiệm vụ được Đảng ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” .
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và thực hiện quyền con người trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và thực hiện quyền con người trong giai đoạn hiện nay

 •   07/12/2021 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 930
 •   Phản hồi: 0
Vấn đề xuyên suốt, cốt lõi trong toàn bộ di sản Hồ Chí Minh, chi phối tư tưởng và hành động của Người là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”1.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay6,266
 • Tháng hiện tại278,147
 • Tổng lượt truy cập2,935,105
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây