Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hơn 90 năm qua

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hơn 90 năm qua

 •   24/01/2021 11:01:31 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Để Nhân dân tin Đảng, hết lòng ủng hộ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch : Một số kết quả và kinh nghiệm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch : Một số kết quả và kinh nghiệm

 •   24/01/2021 08:32:02 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (1). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

 •   13/01/2021 05:13:43 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

 •   13/01/2021 05:06:17 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về đường lối phát triển kinh tế đất nước

Kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về đường lối phát triển kinh tế đất nước

 •   07/01/2021 03:53:41 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhất là trước thềm các kỳ Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch thường ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng lý luận. Trong đó, những luận điệu sai trái, phủ nhận tính đúng đắn, khoa học của đường lối phát triển kinh tế do Đảng ta xác định xuất hiện với mật độ, phạm vi ngày càng dày và rộng. Cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái này.
Bài học phát huy sức dân từ cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khoá I

Bài học phát huy sức dân từ cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khoá I

 •   05/01/2021 11:18:57 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
75 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn gắn bó với nhân dân, phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, vì độc lập của Tổ quốc, vì sự phát triển đi lên của đất nước. Bài học phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong bầu cử Quốc hội khóa I đến nay còn nguyên ý nghĩa.
Tổng tuyển cử Quốc hội Khoá I - Dấu mốc pháp lý quan trọng của dân tộc Việt Nam

Tổng tuyển cử Quốc hội Khoá I - Dấu mốc pháp lý quan trọng của dân tộc Việt Nam

 •   05/01/2021 04:55:46 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đẩu tiên ngày 6/01/1946 đã đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Ph.Ăngghen - Người thầy lỗi lạc của giai cấp vô sản hiện đại

Ph.Ăngghen - Người thầy lỗi lạc của giai cấp vô sản hiện đại

 •   29/11/2020 08:52:06 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công lao to lớn của Ph.Ăngghen đối với phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản thế giới, V.I.Lênin viết: “Sau bạn ông là C.Mác, Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh. Từ ngày mà vận mệnh đã gắn liền C.Mác và Ph.Ăngghen thì sự nghiệp suốt đời của hai người bạn ấy trở thành sự nghiệp chung của họ”
Trường Chính trị Trần Phú - 75 năm toả sáng niềm tin

Trường Chính trị Trần Phú - 75 năm toả sáng niềm tin

 •   19/11/2020 10:44:16 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
ThS. ĐINH QUỐC THỊ Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú75 năm đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, với bao khó khăn thử thách, nhưng cho dù ở đâu và giai đoạn cách mạng nào, Trường Chính trị Trần Phú dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ tỉnh ủy vẫn luôn luôn giữ một vị trí quan trọng, tỏa sáng niềm tin và ngời lên sắc đỏ. Được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.
90 năm công tác dân vận của Đảng ta

90 năm công tác dân vận của Đảng ta

 •   15/10/2020 05:47:56 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Cách đây vừa tròn 90 năm, sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động; Quân đội vận; Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Ngay sau đó, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một số vấn đề về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

 •   20/09/2020 09:39:56 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trong đó công tác chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam

Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam

 •   30/08/2020 11:15:45 PM
 •   Đã xem: 873
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 75 năm đã trôi qua, kể từ sự kiện lịch sử vĩ đại ấy, đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận của những người nô lệ đã trở thành người chủ đất nước và vận mệnh của mình.
Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

 •   01/08/2020 07:26:58 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa.
Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống tronh tình hình mới

Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống tronh tình hình mới

 •   01/08/2020 07:18:28 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Để góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay, cần tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, “bệnh” cơ hội, thực dụng. Trong đó, cần thực hiện những giải pháp có tính chất căn bản và toàn diện, như xây dựng và thực hiện nghiêm việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh kiên quyết với những tư tưởng phản văn hóa, phản đạo đức; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình...
Bài học về Đại đoàn kết của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị

Bài học về Đại đoàn kết của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị

 •   02/06/2020 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Trong bài diễn văn nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng những lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm14
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay1,078
 • Tháng hiện tại111,230
 • Tổng lượt truy cập583,873
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây