Giá trị lý luận và thực tiễn từ những đóng góp của đồng chí Trần Phú đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

Giá trị lý luận và thực tiễn từ những đóng góp của đồng chí Trần Phú đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

 •   07/09/2021 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Đã tròn 90 năm ngày Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta - Đồng chí Trần Phú hy sinh tại Nhà thương Chợ Quán ngày 06/9/1931, ở tuổi 27, nhưng những cống hiến của đồng chí đã để lại cho Đảng ta, cách mạng Việt Nam một tấm gương người cộng sản hết mực kiên cường, trung thành, tận tụy, chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Những đóng góp của Trần Phú luôn có giá trị to lớn về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lý luận, đạo đức, đặc biệt là tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Lý tưởng, niềm tin và chí khí chiến đấu của Tổng Bí thư Trần Phú

Lý tưởng, niềm tin và chí khí chiến đấu của Tổng Bí thư Trần Phú

 •   06/09/2021 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 6/9/1931, Tổng Bí thư Trần Phú - người con kiên trung làng Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) - qua đời khi mới 27 tuổi. Sự hy sinh cao cả đó đã khơi nguồn sống, sự trường tồn của lý tưởng mà cả cuộc đời đồng chí đã tin, theo và “giữ vững chí khí chiến đấu” cho đến hơi thở cuối cùng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống mãi trong trái tim Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống mãi trong trái tim Nhân dân Việt Nam

 •   27/08/2021 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Tên tuổi, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Với hơn 80 năm hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.
Xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII

 •   26/08/2021 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, được Đảng ta thường xuyên chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quan điểm đó tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng kế thừa, bổ sung, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành những trọng trách của mình trước nhân dân và dân tộc.
Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới từ ngày tái lập tỉnh đến nay

Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới từ ngày tái lập tỉnh đến nay

 •   25/08/2021 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là chủ trương, hướng đi đúng đắn phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của người dân nông thôn. Nhận thức được điều đó, ngay từ khi tái thành lập tỉnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong những năm 1992 – 1995: “…Phát triển kinh tế hàng hóa, trước hết đẩy mạnh sản xuất nông – ngư – lâm nghiệp toàn diện, trọng tâm là lương thực, thực phẩm”. Xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, Đảng bộ tỉnh đã ra nhiều nghị quyết về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Năm 1991 toàn tỉnh có 105.178 hộ nghèo chiếm 36% tổng số hộ trong toàn tỉnh. Đến năm 1999 đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18.516 chiếm 12% tổng số hộ trong toàn tỉnh (1). Từ một tỉnh nghèo mới tái lập, đạt được kết qủa trên là sự cố gắng to lớn của nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp.
Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945

 •   19/08/2021 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Kiên cường, bất khuất là một trong những truyền thống tốt đẹp của quê hương Hà Tĩnh. Truyền thống đó đã được kế thừa và phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đầu đấu tranh cách mạng giành chính quyền ở Hà Tĩnh.
Tiếp tục xiết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ,công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

Tiếp tục xiết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ,công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

 •   18/08/2021 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong những năm qua tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản: Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/11/2008 và Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Tĩnh và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn

 •   14/08/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Với cương vị là người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức công đoàn, làm cho tổ chức này ngày càng lớn mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công tác thương binh, liệt sỹ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công tác thương binh, liệt sỹ

 •   25/07/2021 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng. Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ đã được Đảng ta vận dụng, kế thừa, phát huy và cụ thể hóa thành nhiều chương trình, chính sách. Đó là đạo lý sống của người Việt Nam, là sự kế thừa tư tưởng nhân đạo, truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

 •   22/07/2021 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Chiến tranh đã lùi xa, non sông Việt Nam thu về một mối. Nhân dân ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Nhưng, nỗi đau chiến tranh và hậu quả tàn khốc của nó vẫn còn đó, trong tiềm thức và hiện thực cuộc sống hôm nay.
Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào bài giảng Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận

Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào bài giảng Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận

 •   20/07/2021 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc chính phủ và đoàn thể đã giao cho.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

 •   19/06/2021 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Trên con đường cứu nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến công tác báo chí. Người quan niệm báo chí như là phương tiện, như là vũ khí sắc bén và đã sử dụng nó rất tài tình, hiệu quả trong các chặng đường đấu tranh cách mạng. Người vừa là chiến sĩ cách mạng kiên cường, vừa là nhà báo tiên phong mẫu mực và tài năng, có công lao to lớn khai sáng dòng báo chí cách mạng ở Việt Nam. Tìm hiểu, nghiên cứu quan điểm của Bác Hồ về báo chí, sự nghiệp và những di sản báo chí của Người có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc nghiên cứu, phát triển và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và đổi mới báo chí nói riêng. Đó cũng là ước muốn, nguyện vọng và trách nhiệm của những nhà báo Việt Nam hiện nay.
Một số kinh nghiệm trong xây dựng Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tại Hà Tĩnh

Một số kinh nghiệm trong xây dựng Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tại Hà Tĩnh

 •   24/05/2021 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Sau hai năm thực hiện, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của người dân từ chỗ "thụ động, trông chờ, ỷ lại" sang "tự lực, tự chủ, sáng tạo"
Để bầu cử thực sự là ngày hội lớn của người dân

Để bầu cử thực sự là ngày hội lớn của người dân

 •   12/05/2021 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân - ngày người dân thực hiện quyền “là chủ”, “làm chủ” của mình để góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Xây dựng nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng của Các Mác

Xây dựng nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng của Các Mác

 •   09/05/2021 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 1040
 •   Phản hồi: 0
Trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã tiếp thu, phát triển và hiện thực hóa những nguyên tắc và yêu cầu tư tưởng dân chủ của C.Mác trong xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã được Đảng và Nhà nước cụ thể hóa trong cương lĩnh chính trị, đường lối, Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là hệ thống tư tưởng dân chủ của C.Mác nói riêng và Chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung luôn được bổ sung, phát triển và hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn sinh động trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân Hà Tĩnh trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân Hà Tĩnh trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 •   30/04/2021 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Đội ngũ công nhân Hà Tĩnh là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân Hà Tĩnh lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa chiến lược.
Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

 •   29/04/2021 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch tiến công có ý nghĩa chiến lược cuối cùng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, là trận quyết chiến chiến lược lớn nhất đánh thẳng vào tận sào huyệt của địch, kết thúc vẻ vang sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

 •   29/04/2021 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Cuộc đời hoạt động cách mạng anh dũng, vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Trong đó, nổi bật là bài học về công tác tuyên truyền, vận động cách mạng.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay1,828
 • Tháng hiện tại57,158
 • Tổng lượt truy cập1,068,863
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây