Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.


Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị - ảnh: HM

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Năm 2017 Học viện đã xây dựng mới khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng chức danh đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đào tạo của Học viện. Nội dung đào tạo được biên soạn theo hướng cập nhật các nội dung văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII; bổ sung những nội dung mới, những vấn đề mang tính toàn cầu, khu vực và trong nước đang tác động đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Năm 2017, toàn Học viện đã tổ chức 70 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 3.222 học viên; 91 lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung với 8.190 học viên; 8 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với 1.148 học viên; 26 lớp bồi dưỡng chức danh; 05 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức; 01 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Với hệ đào tạo đại học 4 năm và đại học chính trị văn bằng hai với 3.382 thí sinh trúng tuyển; tổ chức 2 kỳ thi tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh và theo chỉ tiêu được duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Năm qua chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, tổng kết, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Học viện đẩy mạnh và phát huy hiệu quả tích cực. Cùng với đó các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với cấp ủy địa phương về đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương được Học viện triển khai bài bản có hiệu quả.

Năm 2018, với khẩu hiệu hành động "Dân chủ- Sáng tạo- Đồng bộ- Chất lượng" Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt các nội dung, luận điểm mới trong các Nghị quyết của Đảng vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện; tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn, thực hiện thống nhất các chương trình trong toàn Học viện và các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường bộ, ngành; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên các hướng, nghiên cứu khoa học để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...


Các đại biểu tham dự hội nghị - ảnh: HM

Tham luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết công tác năm 2017, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Học viện trong năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả công tác trong năm 2017 của Học viện. Năm 2017 dù gặp nhiều khó khăn nhưng Học viện đã nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên theo đồng chí Trần Quốc Vượng, bên cạnh những kết quả đạt được cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, Học viện còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới như: chưa xây dựng được chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn để làm căn cứ, nền tảng cho việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ từng giai đoạn, trên cơ sở đó huy động tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ; chưa gắn kết giữa nghiên cứu và giảng dạy; việc đổi mới nội dung đào tạo đã được thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung thông tin trong tình hình mới...

Cơ bản tán thành phương hướng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm 2017, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý một số nội dung Học viện cần triển khai trong năm 2018, cụ thể: Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng, là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị cho hệ thống chính trị; đồng thời xứng đáng là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn cho các trường chính trị tỉnh, thành phố và các trường cán bộ của các bộ, ngành.

Cùng với đó, Học viện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đạo tào, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, thực tiễn, kịp thời bổ sung nội dung mới về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. “Năm 2018, Học viện chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược khóa XIII và các khóa tiếp theo của Đảng; các lớp bồi dưỡng dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho Học viện”. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Học viện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên có tính đảng cao; được đào tạo cơ bản, chuyên sâu lý luận; có kiến thức, tầm nhìn về đất nước, thế giới và thời đại; sớm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ của Học viện và các trường chính trị theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Học viện có kế hoạch tổ chức, huy động, phát huy năng lực trình độ, kiến thức lý luận của lực lượng cán bộ, giảng viên, học viên đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng báo cáo tổng kết công tác năm 2017 - ảnh: HM

 Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị thời gian tới Học viện tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Học viện trung tâm và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, Học viện phải quan tâm, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo đồng thuận và hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng với truyền thống vẻ vang 69 năm của Học viện mang tên Bác kính yêu, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên Học viện sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                       Hoàng Mẫn